COSSkids Nederland Kinderen beschadigd door de siliconen implantaten van de moeder.
 
 
Klicken Sie auf die deutsche Flagge
fur den deutschsprachigen Teil.
Click the Brittisch flag for the English-speaking part.


COSS
kids Nederland
Coalition of Silicone Survivors
SILICONEN BORSTIMPLANTATEN SCHADELIJK ZOWEL VOOR SILICONEN-MOEDER ALS HAAR KIND!
COSSkids is onderdeel van Coalition of Silicone
Survivors - Boulder Collorado USA
Meldpuntklachtensiliconen
naar boven
 
De COSSkids website wordt bijna dagelijks uitgebreid en/of aangevuld met nieuwe gegevens. Het loont de moeite regelmatig onze website te bezoeken.
December 2019
 

Voor meer
info zie ook:
 
NIEUW
Affidavit of Douglas R. Shanklin
Zorgen om 2nd Generatie
van Toxic Discovery Network
Nederlandse vertaling en de Orginele Engelse tekst
On our website are many original reports and other important material in the English lanquest. You can find them on different pages.
20-01-2017
Tüv, 60 miljoen euro aan schadevergoedingen
voor borstimplantaten
2017-01-27
Instantie rapporteert aan de Amerikaanse

mogelijke moeder-kind gezondheids-
problemen.
Autoantilichamen en klinische reumatische klachten bij twee kinderen van vrouwen met siliconen borstimplantaten
In de Verenigde Staten meer dan 500.000 vrouwen ziek door zowel siliconen borst implantaten als dubbel lumen prothesen. Meer dan 80.000 kinderen aangemeld bij slachtoffer organisaties en rechtbanken in de USA, maar de producenten van implantaten blijven doof. Wat voor de USA geldt, geldt ook voor de rest van de wereld. Ook in Nederland zijn kinderen ziek en gehandicapt door siliconen van de borstimplantaten van hun moeder.
Praat mee over de norm voor borstimplantaten
28-02-2017

De huidige norm NEN-EN-ISO 14607 'Niet-actieve chirurgische implantaten - Borstimplantaten - Bijzondere eisen' uit 2009, is in revisie. De ontwerptekst zal binnenkort gepubliceerd worden ter commentaar. Nederlandse partijen en experts die willen meepraten over (veiligheids)eisen voor borstimplantaten worden uitgenodigd deel te nemen aan de werkgroep.

NEN EN ISO 14607 is een Europees geharmoniseerde norm die specifieke eisen stelt aan de veiligheid en de prestatie van borstimplantaten gebruikt in Nederlandse ziekenhuizen en klinieken. De norm stelt ook eisen aan het ontwerp, de gebruikte materialen, de evaluatie, het productieproces, sterilisatie en verpakkingen, en tot slot, de informatie die door de producent over het product verstrekt wordt.

ISO Werkgroep Breast implants

Invloed uitoefenen op de inhoud van de norm is mogelijk via deelname aan de Nederlandse normcommissie 301060 voor chirurgische implantaten bij NEN. Deze nationale commissie levert commentaar op het werk van de internationale werkgroep ISO/TC 150 WG 8 Breast implants, die de leiding heeft over het revisieproject. Via de nationale normcommissie is het ook mogelijk om rechtstreeks zitting te nemen in de ISO werkgroep, waar experts uit verschillende landen met elkaar aan tafel het document (her)schrijven op basis van de ingediende commentaren uit de diverse landen.

Meer informatie

Heeft u interesse om mee te praten over de herziening van deze norm? Neem hiervoor contact op met Petra Hendriks, tel (015) 2 690 403 of e-mail zw@nen.nl.

Meepraten over de inhoud van normen

Wilt u als belanghebbende partij meepraten over de ontwikkeling van normen op dit gebied? De normcommissie Chirurgische implantaten houdt zich bezig met een breed scala aan normen op het gebied van chirurgische implantaten, waaronder borstimplantaten, cardiovasculaire implantaten en orthopedische implantaten.
De normcommissie volgt het werkprogramma van ISO/TC 150 Implants for surgery en CEN/TC 285 non-active surgical implants. Dit zijn Technische Commissies die op mondiaal en Europees niveau verantwoordelijk zijn voor de voortgang van normalisatie op het gebied van implantaten. Stuur voor deelname aan of meer informatie over deze commissie een e-mail naar zw@nen.nl.
Safety of breast implants under review in South Korea after silicone gel found
in breast milk-
Veiligheid van borstimplantaten onderzocht in Zuid-Korea na siliconengel gevonden in moedermelk
English - Nederlandse vertaling
Zeldzame vorm van kanker geconsta-teerd bij vrouwen met borstimplantaten.
Rare type of cancer found in women with breast implants
Nederlands - English translation
op deze WEBSITE:
24 maart 2017
 
 
 
Zie vooral het studie rapport van Dr. Rita M. Kappel , Lucas de Boer  en Henri Dijkman. Hoe veel duidelijker moet het nog worden voordat ingegrepen wordt in deze bijna criminele onachtzaamheid en het malverseren van onze vrouwen en kinderen? Waar is het fatsoen in deze in een land waar de mond vol is over respect en naaastenliefde. Overheid wordt wakker, doe er wat aan???

NOG EEN VOORBEElD WAAROM HET ONBEGRIJPELIJK IS  WAAROM DE OVERHEID NIET INGRIJPT IN DE LEUGENS EN MALVERSATIES !!
Lees de rapporten en bevindingen van gerenomeerde wetenschappers en medici en overtuig u van de onwillige houding van de instantie die ons burgers bescherming moet bieden, onder de knop het programma van Antoinette Hertsenberg:
ZORG.NU.

Wij wijzen ook graag op de knop links ( Neuro disorder ) hier krijgt u in beeld hoe siliconen kans zien dramatisch in te grijpen in de opbouw van de myeline schede. Catastrofaal voor een kind in de baarmoeder die zonder uitzondering o.a. zal leiden tot zware epylepsie, een leven lang!!
Ook op deze pagina een beeld van hoe siliconen ingrijpen op de gezondheid van zijn draagster en van onze vrouwen kreupele afgebroken zombies maakt, niet meer in staat tot leven. 
Rita M Kappel
Antoinette Hertsenberg
Hoe veilig zijn siliconen en saline implantaten eigenlijk. Lees over de waarheid en leugens in de stukken van de Canadese Chemie wetenschapper
Pierre Blais
We worden nog steeds om de tuin geleid!
 
Moeders/vrouwen met siliconen belasting van
Nederland en Belgie
ziet u het niet meer zitten,
onderneem dan actie.
Ga niet struisvogelen maar sta op hulp,
neem rapporten mee van onze website naar uw huisarts en/of specialist en dwing ze u te helpen.
Artsen zijn gewoon mensen die er voor u horen te zijn.
Soms vergeten ze dat even.
HELP ZE ER AAN HERINNEREN!
https://www.facebook.com/profile.php?id=100011425814787
Bezoek ook onze Amerikaanse zusterorganisatie op Facebook 
BREAST IMPLANTS and CHILDREN
U bereikt ze via onderstaande link:

Zware metalen passeren wel degelijk de placenta!
De foetus als filter!!
Food and Drug Administration
 
                          04-01-2018, Bron:  Algemeen Dagblad     
Vrouw met borstimplantaten heeft meer kans op
                   lymfeklierkanker

English translation
AFP  Grotere kans op kankersoort ALCL door siliconen borstimplantaten
zie ook het gehele TVprogramma van NIEUWSUUR
https://nos.nl/nieuwsuur/artikel/2210524-grotere-kans-op-kankersoort-alcl-door-siliconen-borstimplantaten.html
04-01-2018, Bron:  NIEUWSUUR
English translation
U kunt alle rapporten en artikelen gratis downloaden van onze web-site.
You can download all the documents and articles you need for free.
.
Ouders willen weten: Is het mogelijk dat vaccineren auto-immuunziekte veroorzaakt bij onze kinderen? De angst bij ouders waarvan de moeder siliconenimplantaten heeft of heeft gehad neemt steeds grotere vormen aan. Duidelijke negatieve signalen bij een groot aantal van die kinderen zijn te herkennen. In Nederland wordt steeds meer duidelijk dat er van alles mis is met siliconen implantaten, maar naar kinderen van deze vrouwen wordt nog steeds geen onderzoek gedaan. Vooral het gemis aan immuun-onderzoek naar te vaccineren kinderen beschadigd ze voor het leven. En dat gebeurt enkel omdat ziekenhuizen, medici en zorgverzekeraars maar ook de overheid in Nederland bewust de verantwoordelijkheid afwijzen voor deze beschamende aanslag op de gezondheid van mensen.

Vaccins en auto-im-muunziekte:
verband of toeval?
Wat zegt de wetenschap er eigenlijk over?

Vaccins werken in een perfecte we-reld. Daar zijn ze voor ontworpen om te werken. Maar we leven niet in een perfecte wereld, en vaccinaties werken niet zoals ze voor alle kinderen werden ontworpen, omdat vaccinaties werden gecreeerd voor gebruik bij gezonde kinderen. Dat is de reden waarom de ongezonde kinderen na vaccinatie gevaar lopen. Kinderen met een siliconen belasting zijn ongezond, hun immuun systeem is defect en overbelast

Maar we leven niet in een perfecte wereld!

Kijk eens om u heen wat er met onze kinderen gebeurt in deze moderne samenleving. Hoeveel gezonde kinderen zie je dan?
Kinder astma, eczeem, diabetes, allergieen, hooikoorts, spijsverte-ringsstoornissen, ADHD en autis-tische spectrum aandoeningen hebben allemaal epidemische proporties bereikt! De meerderheid van de broers of zussen van autistische kinderen hebben eczeem, astma of een van die aandoeningen. En hoewel al deze gezondheidsproblemen verschillend lijken te zijn, hebben ze een ding gemeen - een compromisloos immuunsysteem. Een gecompro-mitteerd immuunsysteem gaat niet op de normale manier reageren op milieubeledigingen! Vaccinatie is een enorme belediging voor het immuunsysteem.
Parents want to know: Is it possible that vaccinating autoimmune disease caused at our children? The fear in parents who the mother has or has had silicone implants takes ever larger forms. Clear negative signals at a large number of these children are identified. In the Netherlands is becoming more clear that there is anything wrong with silicone implants, but to children of these women is still no research done. Especially the lack of immune-research to vaccinate children damaged them for life. And that happens just because hospitals, physicians and health insurers but also the Government in the Netherlands consciously reject responsibility for this shameful abuse of people.

Vaccines and autoimmune disease: related or coincidence?
What does the science really tel about it?
Vaccines work in a perfect world. There they are for designed to work. But we dont live in a perfect world, and vaccinations do not work as they were designed for all children, because vaccinations were created for use in healthy children. Thats why the unhealthy children after vaccination are at risk. Children born under silicone implants are unhealthy, their immune system is faulty and overloaded!
But we dont live in a perfect world!
Look what happens with children in our modern society. How many healthy children do you see? Children's asthma, eczema, diabetes, allergies, hay fever, digestive disorders, ADHD and autistic spectrum disorders all have reached epidemic proportions! The majority of the siblings of autistic children have eczema, asthma or one of those disorders. And while all of these health problems appear to be different, they have one thing in common - an uncompromising immune system. A compromised immune system will not normally respond to environmental insults! Vaccination is a huge insult to the immune system.
Klik hier voor het hele artikel in
het Nederlands
Heren der Nederlandse Wetenschap: Het Bewijs, bij pathologisch onderzoek, siliconen gevonden door het gehele lichaam!
Alle implantaten lekken siliconen
19-01-2018

Alle siliconen borstimplantaten moeten verboden worden. Geen enkel merk deugt. Ik begrijp niet waarom die dingen in de markt worden gehouden. Er zijn betere alternatieven, aldus hoogleraar interne geneeskunde en immunologie Jan Willem Cohen Tervaert.

Ongeacht het merk zweet een siliconen implantaat moleculen uit. Dat geeft ernstige gezondheidsklachten.
All implants leak silicone
19-01-2018

All silicone breast implants should be banned. No brand is good. I don't understand why those things are still in the market. There are better alternatives, Professor of internal medicine and Immunology Jan Willem Cohen Tervaert.

Regardless of the brand sweat molecules from a silicone implant. That gives serious health complaints.
Klik hier om het gehele artikel te lezen.
Click here to read the whole article
Dr. Immunoloog
Professor Jan Willem
Cohen Tervaart
onderhoud een praktijk voor siliconen gerelateerde klachten op drie plaatsen in Limburg
dr. Cohen Tervaart 
is te bereiken
op:
www.reinaert-kliniek.nl
De Canadeese chemie wetenschapper
Pierre Blais.
TRUTH ABOUT COHESIVE GEL IMPLANTS
BREAST IMPLANTS-A GROWING AREA OF CONCERN
KINDEREN door SILICONEN BESCHADIGD
 
Een scheikundige die werd ontslagen door de Canadese health department na kritiek op de mAEme-borstimplantaat houdt nu consulten over deze kwestie
A chemist who was fired by the Canadian health department after criticizing the Mime breast implant now consults on the issue
SORRY, wij werken nog aan het gehele artikel!
SORRY, we are still working at the whole article!
Vaccins en auto-im-muunziekte
Vaccines and autoimmune disease
Click here for the whole article in English..
Uit het INTERNATIONAL JOURNAL of OCCUPATIONAL MEDICINE and TOXICOLOGIE     Silicone Implants and Immune dysfunction:
                                          Scientific Evidence for Causation.
Is There Treatment For Silicone Toxicity?
*
*
Neurological Evaluation of Patiens with Silicone Implants.
*
Dr Frank Niessen
We waren blij in bovenstaande arts
een gelijk gestemde te hebben
gevonden. Helaas moesten we in
een recent artikel van zijn hand in
Beauty Journaal zijn voorliefde voor
het gebruik van polyeurethaan
gecoate borstimplantaten vernemen.
Omdat de onderzoeken over deze
ruwe implantaten niet duidelijk en
eenduidig zijn kan COSSkids niet
achter het gebruik ervan staan.
De berichten over misvorming van de
borst bij explantatie geven een te sterk
gevoel van afkeuring af.

Wilt u zich na het bovenstaande niet
af houden van contact met dr. Niessen
kunt u hem bereiken via:
https://www.beautyjournaal.nl/contact/.