COSSkids Nederland Kinderen beschadigd door de siliconen implantaten van de moeder.
 

Auf unserer Website finden Sie viele Originalberichte und anderes wichtiges Material in der englischen Sprache. Sie finden sie auf verschiedenen Seiten.


COSS
kids Nederland
Coalition of Silicone Survivors
SILICONEN BORSTIMPLANTATEN SCHADELIJK VOOR ZOWEL SILICONEN-MOEDER ALS HAAR KIND!
COSSkids is onderdeel van Coalition of Silicone
Survivors - Boulder Collorado USA
Meldpuntklachten
siliconen
 
De COSSkids website wordt regelmatig uitgebreid en/of aangevuld met nieuwe gegevens. Het loont de moeite regelmatig onze website te bezoeken.
Maart 2021
 

Voor meer info zie ook:
 
Affidavit of Douglas R. Shanklin
Zorgen om 2nd Generatie
van Toxic Discovery Network
Nederlandse vertaling en de Orginele Engelse tekst
On our website are many original reports and other important material in the English lanquest. You can find them on different pages.
2017-01-27
Instantie rapporteert
aan de Amerikaanse


mogelijke moeder-
kind gezondheids-
problemen.
Autoantilichamen en klinische reumatische klachten bij twee kinderen van vrouwen met siliconen borstimplantaten
In de gehele Westerse Wereld zijn meer dan 500.000 vrouwen ziek door zowel siliconen borst implantaten als dubbel lumen prothesen. Elk jaar komen er meer vrouwen bij met klachten. Ook vele honderden of zelfs duizenden kinderen zijn aangemeld bij slachtoffer organisaties en rechtbanken in de USA, maar de producenten van implantaten en de medische wereld blijven doorgaan met het zetten van Siliconen Borstimplantaten ondanks de ziekmakende gevolgen. Ook in Nederland zijn kinderen ziek en gehandicapt door siliconen van de borstimplantaten van hun moeder. Al meer dan 40 jaar vragen wij om erkenning van het probleem maar de betrokkenen hullen zich in zwijgen waardoor het probleem wereldwijd blijft doormodderen. Op onze website proberen wij die mensen te bereiken met objectieve informatie om de wereld wijzer te maken over de gevolgen van siliconen in de fysieke omgeving van moeder en kind.
Safety of breast implants under review in South Korea after silicone gel found
in breast milk-
Veiligheid van borstimplantaten onderzocht in Zuid-Korea na siliconengel gevonden in moedermelk
English - Nederlandse vertaling
Rita M Kappel
Hoe veilig zijn siliconen en saline implantaten eigenlijk. Lees over de waarheid en leugens in de stukken van de Canadese Chemie wetenschapper
Pierre Blais
We worden nog steeds om de tuin geleid!
Moeders/vrouwen met siliconen belasting van
Nederland en Belgie
ziet u het niet meer zitten,

onderneem dan actie.
Ga niet struisvogelen maar sta op hulp,
neem rapporten mee van onze website naar uw huisarts en/of specialist en dwing ze u te helpen.
Artsen zijn gewoon mensen die er voor u horen te zijn.
Soms vergeten ze dat even.

HELP ZE ER AAN HERINNEREN!
https://www.facebook
.com/profile.php?id=100011425814787
Bezoek ook onze Amerikaanse zusterorganisatie op Facebook 
BREAST IMPLANTS and CHILDREN
U bereikt ze via onderstaande link:

Food and Drug Administration
Heren der Nederlandse Wetenschap: Het Bewijs, bij pathologisch onderzoek, siliconen gevonden door het gehele lichaam!

Gentlemen of Medical Science: The Evidence, after pathological examination, found silicone throughout the body!
Alle implantaten lekken siliconen
19-01-2018

Alle siliconen borstimplantaten moeten verboden worden. Geen enkel merk deugt. Ik begrijp niet waarom die dingen in de markt worden gehouden.
Er zijn betere alternatieven, aldus hoogleraar interne geneeskunde en immunologie Jan Willem Cohen Tervaert.

Ongeacht het merk zweet een siliconen implantaat moleculen uit. Dat geeft ernstige gezondheidsklachten.
All implants leak silicone
19-01-2018

All silicone breast implants should be banned. No brand is good. I don't understand why those things are still in the market. There are better alternatives, Professor of internal medicine and Immunology Jan Willem Cohen Tervaert.

Regardless of the brand sweat molecules from a silicone implant. That gives serious health complaints.
Dr. Immunoloog
Professor Jan Willem
Cohen Tervaart
De Canadeese chemie wetenschapper
Pierre Blais.
TRUTH ABOUT COHESIVE GEL IMPLANTS
BREAST IMPLANTS-A GROWING AREA OF CONCERN
Een scheikundige die werd ontslagen door de Canadese health department na kritiek op de mAEme-borstimplantaat houdt nu consulten over deze kwestie
A chemist who was fired by the Canadian health department after criticizing the Mime breast implant now consults on the issue
SORRY, wij werken nog aan deze pagina
SORRY, we are still working on this page.
Across the Western World, more than 500,000 women are ill from both silicone breast implants and double lumen implants. Every year there are more women with complaints. Many children born after implant of SBI by the mother have also been registered by victim organizations and courts in the USA, but the manufacturers of implants and the medical world continue to put silicone breast implants in spite of the pathogenic consequences. In the Netherlands too, children are sick and disabled due to silicone from their mother's breast implants. For more than 40 years, we have been asking for recognition of the problem, but those involved remain silent and the problem continues to muddle through worldwide.
On our website we try to reach those people with objective information to make the world wiser about the consequences of silicone in the physical environment of mother and her after implant born child.
Bewijs van het veroorzaken door siliconen van aanleg- en ontwikkelingstoornissen stapelen zich op.

Was het al zo dat we al op de hoogte waren van het feit dat siliconen de placenta van de in ontwikkeling zijnde foetus passeerd en daar een negatief effect heeft op de myeline vorming van o.a. de hersenen van het ongeboren kind, nu doet zich ook het feit voor dat de CNN in een studie bekend maakt dat pfalaten of fenolen een catastrofaal effect hebben op de hersenen van ongeboren- of jonge kinderen en in het bijzonder van vrouwen met siliconen borstimplantaten.

Wat zijn deze pfalaten of fenolen voor chemicalien. Het zijn chemische weekmakers die in veel van onze gebruiksproducten worden gebruikt zoals o.a. in plastic limonadeflessen maar ook in drukinkt. Deze weekmakers komen bij gebruik van o.a. de plastic flessen vrij en vergiftigen ons met behoorlijke snelheid. Bij jongens heeft het bijvoorbeeld effect op de geslachtsdelen, het zit in de inkt van kassabonnetjes, en geldbiljetten, maar in heel veel producten meer. Je ontkomt er niet aan.

Nu, wat is nou zo zwaarwegend dat we angstig moeten zijn voor deze fenolen of BPA?
Wel, recent zijn er aanwijzingen gevonden dat BPA al bij lage blootstelling mogelijk een schadelijk effect kan hebben op het immuunsysteem van ongeboren en jonge kinderen. (Bron: RIVM)Daardoor hebben kinderen mogelijk meer kans om voedselintoleranties te ontwikkelen en kunnen ze gevoeliger worden voor infectieziekten.
Deze aanwijzingen zijn gevonden in dierstudies bij een lagere blootstellingsniveau dan het niveau waarop de huidige Europese norm voor veilige blootstelling is gebaseerd. De bescherming van jonge kinderen en zwangere vrouwen verdient daarom bijzondere aandacht.
Patiƫnten in de zorg kunnen aan BPA worden blootgesteld omdat BPA wordt toegepast in medische hulpmiddelen, zoals infuusapparatuur,
implantaten, katheters en tandheelkundige materialen.

Maar de normen voor deze middelen hebben in het geheel geen binding met de additievenreceptuur bij de bereiding van de siliconen, m.a.w. we weten in het geheel niet hoeveel BPA er aan het recept voor siliconengel wordt toegevoegd. Hier is geheel geen controle op en dat maakt deze gang van zaken erg gevaarlijk. Men kan rommelen met chemische vergiften wat de producent maar wil. Samen met de eiwit verstoringen in het lichaam en de myeline afbraak in de hersenen van het ongeboren kind kan dit gevolg alleen maar catastrofaal zijn.

Omdat in 2015 de RIVM al op de hoogte was van de gevolgen van PBA in o.a. de productie van siliconengel is het volkomen onduidelijk maar ook ontoelaatbaar dat men deze neuro- en immuunverstorende middelen toelaat bij vrouwen maar in het bijzonder bij vruchtbare aanstaande moeders. Het is een schandalige handeling van een instituut voor de volkgezondheid, waar we niet slechts met de Corona bestrijding van afhankelijk zijn. Is dit instituut wel geinitieerd voor de beveiliging van het volk. Dit is zeer slecht voor het vertrouwen in de RIVM en onze Overheid.
Evidence of silicone causing predisposition and developmental disorders is accumulating.

If we were already aware of the fact that silicone crosses the placenta of the developing fetus and has a negative effect on the myelin formation of, among other things, the brain of the unborn child, now the fact also occurs that the CNN has announced in a study that pphalates or phenols have a catastrophic effect on the brains of unborn or young children and in particular from women with silicone breast implants.

What are these pphalates or phenols for chemicals. They are chemical plasticizers that are used in many of our consumer products, such as in plastic lemonade bottles, but also in printing ink. These plasticizers are released when the plastic bottles are used and poison us at a considerable speed. For example, in boys it has an effect on the genitals, it is in the ink of receipts and money notes, but in many products more. You cannot escape it.

Now what is so important that we should be anxious about these phenols or BPA?
Well, recently indications have been found that even at low exposure, BPA can have a harmful effect on the immune system of unborn and young children. (Source: RIVM Netherlands) As a result, children may be more likely to develop food intolerances and may become more susceptible to infectious diseases.

These indications have been found in animal studies at a lower exposure level than the level on which the current European standard for safe exposure is based. The protection of young children and pregnant women therefore deserves special attention.
Patients in healthcare can be exposed to BPA because BPA is used in medical devices such as infusion equipment,
implants, catheters and dental materials.

But the standards for these agents have no connection at all with the additive recipe in the preparation of the silicone, in other words we do not know at all how much BPA is added to the recipe for siliconegel. There is no control at all and that makes this procedure very dangerous. One can mess with chemical poisons whatever the producer wants. Together with the protein disturbances in the body and the myelin breakdown in the brain of the unborn child, this consequence can only be catastrophic.

Because the RIVM was already aware in 2015 of the consequences of PBA in, among other things, the production of silicone gel, it is completely unclear but also inadmissible that these neuro- and immune-disrupting agents are allowed in women, but in particular in fertile expectant mothers. It is an outrageous act of a public health institute, on which we do not depend solely on the Corona fight. Is this institute initiated for the security of the people? This is very bad for confidence in the RIVM and our government.
Click on the flag
Klicken Sie auf die Flagge
 
De chemische compositie van siliconen volgens de Chemicals List van Bristol Meyer aangeboden aan het Minnesota Court
Het overgrootte deel van de chemicaliën op deze lijst is een carcinogeen of neurotoxin of ziekmakend

The Chemical Composition of Silicones according to Bristol Meyer's Chemicals List submitted to the Minnesota Court
The bulk of the chemicals on this list are a
carcinogen or neurotoxin or pathogen
1 Methyl Ethyl Ketone - neurotoxin
2 Cyclohexanone -
neurotoxin
3 Isopropyl Alcohol (Isopropanol)
4 Denatured Alcohol (Ethanol)
5 Acetone -
neurotoxin
6 Urethane (Ethyl Carbamate) -
carcinogene
7 Polyvinyl Chloride - neurotoxin
8 Ethyl Acetate -
neurotoxin
9 Amine -
sickening substance
10 Toluene - carcinogen/neurotoxin
11 Dichloromethan (Meth.Chlor) -
carcinogenic at all levels
12 Freon (Chloromethane) - toxic substance
13 Silicone - possibly slightly toxic
14 Flux (Sodium Flouride) - sickening to fatal in overdose
15 Solder (lead based ) - sickening
16 Lofol (Formaldehyde) - toxic substance
17 Talcum Powder - carcinogene
18 Oakite (Trisodium Phosf.) -
sickening
19 Eastman 910 Glue (Meth.2 cyanoacrilates) - irritates the skin and respiratory tract
20 Ethylene Oxide (E TO) -
Carcinogene
21 Carbob Black - carcinogenic at all levels
22 Xylene -
neurotoxin
23 Hexone -
threatening to the pregnancy
24 2-Hexone - possible effect on nervous system
25 Thixon-OSN-2
26 Antioxidant (Rubber)
27 Stearic Acid
28 Zinc Oxide
29 Naptha (Rubber Solvent) -
at 1100ppm immediate danger to life
30 Phenol - neurotoxin
31 Benzene - carcinogen/neurotoxin
32 Lacquer Thinner
33 Epoxy Resin
34 Epoxy Hardener 10 & 11
35 Printing Ink - Contains neurotoxin  PBA
36 Metal Cleaning Acid
37 Color Pigments as Release Agent
KINDEREN BESCHADIGD door SILICONEN
Zware metalen passeren wel degelijk de placenta!
De foetus als filter!!
COSS
kids Nederland
 
naar boven
Vult u a.u.b. onze
registratielijst
in om inzicht te krijgen over het aantal betroffen siliconenkinderen.