Untitled Page
COSS
kids Nederland

Coalition of Silicone Servivers
2016-10-21 België
'Ongeboren kinderen moeten
beter beschermd worden tegen
de 'stille pandemie' van
gevaarlijke chemicaliën'

'Alle betrokken partijen moeten de handen in
elkaar slaan om de blootstelling door
(ongeboren) kinderen aan gevaarlijke stoffen
te beperken', schrijft Danielle Van Kalmthout
van de Belgische Gezinsbond.

Af en toe schrikken we even op door een
nieuwsbericht over gevaarlijke chemicaliën of
hormoonverstoorders. Een heel klein stormpje in
een glas dat gevuld is met de zeeën van informatie
die we dagelijks te verwerken krijgen. Een
technisch onderwerp dat moeilijk in een catchy
oneliner te vangen is en om meer uitleg vraagt.

Een toenemend aantal (internationale)
organisaties, experten en wetenschappers vraagt
aandacht voor deze onzichtbare crisis veroorzaakt
door gevaarlijke chemicaliën, waaronder
hormoonverstoorders, die de volksgezondheid op
grote schaal bedreigen. Deze 'stille pandemie' treft
miljoenen mensen wereldwijd in hun kindertijd en
mogelijk later in hun leven. Doemdenken lost niets
op maar de Gezinsbond vindt het broodnodig om
van een ogenschijnlijk onzichtbaar probleem een
prioritair maatschappelijk debat te maken. De
onderstaande feiten en uitspraken spreken voor
zich. Oplossingen zijn nodig om (ongeboren)
kinderen in een gifvrije omgeving te laten
opgroeien.

Volgens een recente schatting van de
Wereldgezondheidsorganisatie stierven in 2012
12,6 miljoen mensen als gevolg van wonen en
werken in een ongezonde omgeving, wat gelijk
staat aan 1 op de 4 mensen. Hiervan is 26%
kinderen onder de vijf jaar. Deze 1.700.000 hele
jonge kinderen vormen slechts het topje van de
ijsberg. Naast blootstelling aan chemicaliën zijn
ook luchtvervuiling, water- en bodemvervuiling,
klimaatsverandering en ultraviolete straling
verantwoordelijk voor meer dan 100 ziektes en
letsels, aldus de WHO.

Vandaag zijn de niet-overdraagbare ziekten,
waaronder astma, kanker, longaandoeningen en
cognitieve stoornissen en verstoorde
hersenontwikkeling, uitgedrukt in een percentage
van 65% het grootste probleem. Kanker behoort
nu tot een van de belangrijkste morbiditeits- en
mortaliteitsoorzaken wereldwijd, met naar
schatting 14 miljoen nieuwe kankerpatiënten per
jaar en 8,2 miljoen kanker gerelateerde doden in
2012, aldus het rapport.

'De overgrote meerderheid van de tussen de
70.000 en 100.000 chemicaliën die in de wereld
verhandeld worden, zijn niet getest.'

De Internationale Federatie van Gynaecologen en
Verloskundigen (FIGO) drukte zich als volgt uit:
"De prijs die we zullen betalen voor onze
reproductieve gezondheid is beangstigend en
geeft reden tot ernstige bezorgdheid. De
reproductieve gezondheidszorg is getuige van de
toename van het aantal gezondheidsproblemen
van hun patiënten, en het voorkomen van de
blootstelling aan giftige chemische stoffen kunnen
deze gezondheidslasten verminderen voor
vrouwen, kinderen en families over de hele wereld.
Blootstelling aan giftige chemische stoffen tijdens
de zwangerschap of borstvoeding is
alomtegenwoordig".
FIGO stelt dat artsen meer moeten doen dan hun
patiënten enkel adviseren over mogelijke risico's.
Ze moeten ook effectief pleiten voor een beleid dat
patiënten beschermt tegen de onvrijwillige
blootstelling aan toxische chemicaliën. De
overgrote meerderheid van de tussen de 70.000
en 100.000 chemicaliën die in de wereld
verhandeld worden, zijn niet getest terwijl de
productie van deze industriële chemicaliën alleen
maar zal toenemen aldus de gynaecologen.

Chemicaliën die het hormonaal stelsel
verstoren

"We spelen met de toekomst van onze kinderen
als het gaat om hormoonverstoorders, dat is
onethisch". Als deze stoffen op het verkeerde
moment bij een baby terechtkomen, kan dat later
kanker, obesitas of problemen met de
voortplanting veroorzaken.
Steeds meer elementen wijzen erop dat
zogenaamde hormoonontregelaars (endocrine
disrupting chemicals of afgekort EDC's) hier een
rol in spelen. Zij worden in verband gebracht met
toenemende onvruchtbaarheid, stoornissen in het
immuunsysteem, vroegtijdige borstontwikkeling bij
meisjes, borst-, prostaat-en andere kankers,
obesitas en diabetes. Typisch voor EDC's is dat
ze op een heel bijzondere manier schadelijk zijn
tijdens specifieke fasen van de menselijke
ontwikkeling, voornamelijk wanneer de meeste
weefsels zich nog aan het vormen zijn.
Dit betekent dat kinderen in de baarmoeder, jonge
kinderenen pubers bijzonder kwetsbaar zijn voor
de impact van EDC's. Vandaag de dag treffen we
heel wat hormoonontregelaars aan in onze
omgeving en in alledaagse producten, zoals
voedselverpakkingen, speelgoed, tandpasta,
elektronica en verzorgingsproducten. Tot dusver
werden hormoonontregelende eigenschappen
aangetroffen bij zo'n 800 chemische stoffen.

'Zeer kleine veranderingen in de hersenen
kunnen al een invloed hebben op de
toekomstige hersenfunctie.'

Professor Grandjean heeft ook aangetoond hoe
bepaalde industriële chemicaliën het
ontwikkelende brein van kinderen kan aantasten,
hetgeen hij omschrijft als een 'stille pandemie' of
de 'chemische brain drain'. Neurologische
stoornissen, met inbegrip van autisme, ADHD,
dyslexie en andere cognitieve stoornissen, treffen
miljoenen kinderen over de hele wereld, en een
aantal diagnoses lijken steeds vaker voor te
komen. Er is zelfs een verband gelegd met een
verminderd IQ.
Zeer kleine veranderingen in de hersenen kunnen
al een invloed hebben op de toekomstige
hersenfunctie. Gegevens over blootstelling aan
lood, kwik en pesticiden wijzen erop, aldus
Grandjean, dat de verliezen voor de samenleving
honderden miljarden dollars per jaar bedragen. En
dat terwijl deze berekening is uitsluitend
gebaseerd op het verlies van inkomen. Aangezien
er maar één kans is voor de ontwikkeling van het
brein en beschadiging een levenslang effect kan
hebben is het, volgens de Deense professor, de
verantwoordelijkheid van de samenleving om ons
tegen deze 'brain drainers' te beschermen.
Ongeteste chemische stoffen mogen niet worden
verondersteld veilig te zijn tot het tegendeel is
bewezen.

Harde economische motieven

Het World Economic Forum spreekt ook van een
stille pandemie die de wereldeconomie bedreigt.
Om deze dreiging in perspectief te plaatsen
maken ze de volgende vergelijking: de cumulatieve
directe en indirecte kosten van niet-overdraagbare
ziekten in de komende 15 jaar zal ongeveer vijf
keer de kosten zijn veroorzaakt door de
wereldwijde financiële crisis in de 15 jaar na 2008.
Volgens een studie gepubliceerd in Journal of
Clinical Endocrinology and Metabolism is
blootstelling alleen al aan hormoonverstoorders
verantwoordelijk voor 157 miljard euro aan
gezondheidskosten of 1,23 % van het Europese
BBP. Volgens de onderzoekers worden de
grootste kosten veroorzaakt door het IQ-verlies en
verstandelijke handicaps te wijten aan prenatale
blootstelling aan organofosfaten gebruikt in
pesticiden. De studie schat de kosten hiervan op
ongeveer 46,8 en 195 miljard euro.
Een maatschappelijk debat is nodig om de
blootstelling door (ongeboren) kinderen aan
gevaarlijke stoffen te beperken. Ouders, scholen,
kinderopvang, medici, wetenschappers,
overheden, middenveldorganisaties, jongeren en
de privésector kunnen dat samen doen.

Danielle Van Kalmthout werkt op de
studiedienst van de Gezinsbond vooral rond
Duurzame ontwikkeling, energie en leefmilieu.
COSSkids is onderdeel van Coalition of Silicone Servivers - Boulder Collorado USA
Maart 2021
naar boven
 
ONGEBOREN KIND EN MILIEU
UNBORN CHILD AND ENVIRONMENT
naar boven
Danielle Van Kalmthout
Gezinsbond België
COSSkids Nederland:

Deze waarschuwing geldt ook voor onze Nederlandse kinderen onder het siliconenimplantaat van de moeder geboren. De medische sektor en de overheden kennen dit debacle, toch gedoogt men het gebruik van deze kinderen ziekmakende stoffen !!


COSSkids of the Netherlands:

This warning also applies to our children born under the mother's silicone implant in other countries. The medical sector and the authorities are aware of this debacle, yet they tolerate the use of these pathogenic substances for children !!
2016-10-21 Belgium
'Unborn children must be better
protected against the' silent
pandemic 'of dangerous
chemicals'
'All parties involved must work together to
limit the exposure of (unborn) children to
dangerous substances', writes Danielle Van
Kalmthout of the Belgian Family Association .

Every now and then we are startled by a news
report about dangerous chemicals or endocrine
disruptors. A very small storm in a glass that is
filled with the seas of information that we have to
process every day. A technical subject that is
difficult to capture in a catchy one-liner and
requires more explanation.

An increasing number of (international)
organizations, experts and scientists are drawing
attention to this invisible crisis caused by
dangerous chemicals, including endocrine
disruptors, which threaten public health on a large
scale. This 'silent pandemic' affects millions of
people worldwide in childhood and possibly later in
life. Doom thinking does not solve anything, but the
Gezinsbond thinks it is desperately needed to turn
an apparently invisible problem into a priority social
debate. The facts and statements below speak for
themselves. Solutions are needed to allow
(unborn) children to grow up in a non-toxic
environment.

According to a recent estimate by the World
Health Organization, 12.6 million people died in
2012 as a result of living and working in an
unhealthy environment, equivalent to 1 in 4 people.
Of this, 26% are children under the age of five.
These 1,700,000 very young children are just the
tip of the iceberg. In addition to exposure to
chemicals, air, water and soil pollution, climate
change and ultraviolet radiation are also
responsible for more than 100 illnesses and
injuries, according to the WHO.

Today, non-communicable diseases, including
asthma, cancer, lung disease and cognitive
impairment and brain development, expressed as
a percentage of 65%, are the main problem.
Cancer is now one of the leading causes of
morbidity and mortality worldwide, with an
estimated 14 million new cancer patients each
year and 8.2 million cancer-related deaths in 2012,
the report said.

"The vast majority of the between 70,000 and
100,000 chemicals traded in the world have
not been tested."

The International Federation of Gynecologists and
Obstetricians (FIGO) expressed this as follows:
"The price we will pay for our reproductive health is
frightening and causes serious concern.
Reproductive health care is witnessing the
increase in the number of health problems of their
patients, and avoiding exposure to toxic chemicals
can reduce these health burdens for women,
children and families around the world. Exposure
to toxic chemicals during pregnancy or
breastfeeding is ubiquitous. "
FIGO argues that doctors should do more than
just advise their patients about potential risks.
They must also effectively advocate for policies
that protect patients from involuntary exposure to
toxic chemicals. The vast majority of the between
70,000 and 100,000 chemicals traded in the world
have not been tested, while the production of these
industrial chemicals will only increase, according
to gynecologists.

Chemicals that disrupt the endocrine system

"We play with the future of our children when it
comes to endocrine disruptors, that's unethical". If
these substances get to a baby at the wrong time,
it can later cause cancer, obesity or reproductive
problems.
More and more elements indicate that so-called
endocrine disrupting chemicals (EDCs for short)
play a role in this. They are associated with
increasing infertility, immune system disorders,
premature breast development in girls, breast,
prostate and other cancers, obesity and diabetes.
Typical of EDCs is that they are harmful in a very
special way during specific stages of human
development, especially when most tissues are
still forming.
This means that children in the womb, young
children and adolescents are particularly
vulnerable to the impact of EDCs. Today we find
many endocrine disruptors in our environment and
in everyday products such as food packaging,
toys, toothpaste, electronics and personal care
products. So far, endocrine disrupting properties
have been found in some 800 chemicals.'Zeer
kleine veranderingen in de hersenen kunnen al een
invloed hebben op de toekomstige hersenfunctie.'

'Very small changes in the brain can already
have an influence on future brain function.'

Professor Grandjean has also shown how certain
industrial chemicals can affect the developing
brain of children, which he describes as a 'silent
pandemic' or the 'chemical brain drain'.
Neurological disorders, including autism, ADHD,
dyslexia and other cognitive disorders, affect
millions of children around the world, and a
number of diagnoses seem to be becoming more
common. It has even been linked to a reduced IQ.
Very small changes in the brain can already affect
future brain function. Data on lead, mercury and
pesticide exposure indicate, Grandjean said, that
losses to society are hundreds of billions of dollars
per year. And that while this calculation is based
solely on the loss of income. Since there is only
one chance for the development of the brain and
damage can have a lifelong effect, it is, according
to the Danish professor, the responsibility of
society to protect us from these 'brain drainers'.
Untested chemicals should not be presumed to be
safe until proven otherwise.

Hard economic motives

The World Economic Forum also speaks of a
silent pandemic threatening the world economy.
To put this threat in perspective, they make the
following comparison: the cumulative direct and
indirect costs of non-communicable diseases in
the next 15 years will be about five times the costs
caused by the global financial crisis in the 15 years
after 2008.
According to a study published in the Journal of
Clinical Endocrinology and Metabolism, exposure
to endocrine disruptors alone is responsible for
157 billion euros in health costs or 1.23% of
European GDP. According to the researchers, the
largest costs caused by the loss of IQ and
intellectual disabilities are due to prenatal exposure
to organophosphates used in pesticides. The
study estimates the costs of this at approximately
EUR 46.8 and EUR 195 billion.
A public debate is necessary to limit the exposure
of (unborn) children to hazardous substances.
Parents, schools, childcare, doctors, scientists,
governments, civil society organizations, young
people and the private sector can do this together.

Danielle Van Kalmthout works at the study
department of the Gezinsbond mainly on
sustainable development, energy and living
environment