Untitled Page
COSS
kids Nederland

Coalition of Silicone Survivors
COSSkids of wel de "Coalition of Silicone Survivors" 2e generatie, is een kleine puur Nederlandse groep mensen die door eigen ervaring met siliconen implantaten meer dan 30 jaar geleden begonnen in te zien, dat hun gezondheid problemen wel eens voort zouden kunnen komen uit de siliconen borstimplantaten in hun lichaam. Na die veronderstelling hebben we contact gezocht met mensen met gelijksoortige klachten.

Er waren op het moment van ontstaan van COSSkids slechts weinigen, middels belangengroepen in heel Europa en de Verenigde Staten, die de wereld toeschreeuwden dat er wat mis was met hun gezondheid nadat ze met siliconen gevulde borstimplantaten kregen ter vervanging- of vergroting/verfraaiing van hun eigen borsten. Het antwoord dat deze vrouwen van hun artsen veelal kregen was: "het zit u tussen de oren". Een weinig respectvol en onverantwoordelijke benadering die eigenlijk niet zo ver van de waarheid bleek te liggen, gezien het verstoppend effect van siliconen in de hersenen, organen en aderen.( zie de studie van dr. Kappel)

Omdat wij niet alleen het probleem der "siliconenvrouwen" onder ogen kregen maar ook de effecten zagen op onze kinderen die geboren waren onder de borstimplantaten van de moeder, konden wij ons niet verenigen met de belangen van groepen in Nederland die eerst het probleem van de vrouwen wilden oplossen. Daarom keken wij naar de USA en sloten ons aan bij COSS Colorado USA die er een vooruitstrevender visie op na hield wat de 2e generatie slachtoffers betrof. Het zijn dan ook, naar onze mening, problemen die met elkaar verbonden zijn. Helaas is de vrouw, Linda Roth, die in Colorado COSS USA leidde in 2000 vroegtijdig overleden aan de gevolgen van haar eigen siliconen implantaten.

Wat streeft COSS na?

Natuurlijk kunnen intelligente vrouwen best voor zich zelf uitmaken of ze het risico van ziek worden door "siliconen borstimplantaten" willen aangaan. Wel vinden wij het noodzakelijk dat er eerlijke en waarheidsgetrouwe informatie aangeboden wordt, zodat zij in staat worden gesteld de juiste afweging te maken. Een keuze die voor hun verdere leven en gezondheid, maar ook voor de toekomst van hun nageslacht uitermate belangrijk kan zijn.

Wat wij in bijzonderheid nastreven, is dat er een verbod komt om meisjes en vrouwen, ongeacht de leeftijd, die nog aan gezinsvorming moeten beginnen de siliconenprothese te implanteren. Zodat ook hun kinderen een eerlijke kans krijgen op een gezond en kansrijk leven.

Verder dient er ook in Nederland, net zoals in andere landen doelgericht wetenschappelijk onderzoek te worden verricht naar de effecten van siliconen en de gebruikte additieven en hoe ze in het menselijk organisme muteren, om zodoende in te grijpen in o.a. de proteïne eigenschappen.

Mooi zou ook zijn, dat artsen een objectief en positief standpunt in nemen betreffende de klachten van vrouw en kind, hun patiënten dus, die met deze chemische vervuilingen in aanraking zijn gekomen. Het zogenoemde "revieuwen" van het reeds bestaande onderzoekmateriaal, die veelal op frauduleuze uitkomsten berusten, is daarbij bepaald niet voldoende. Maar het is juist in Nederland het fundament waarop toelating en gebruik van siliconen implantaten berusten.

Artsen hebben een zorgplicht voor de patiënt, ook wanneer ze zichzelf of collega's daarmee kunnen schaden.

Ethiek is een grondbeginsel van de artsenopleiding,
handel daar dan ook naar.  

Op de website van COSSkids Nederland staan op verschillende pagina's medische verslagen die mogelijk de suggestie kunnen oproepen zelfstandig behandelingen door te voeren.
LET OP!!!
Deze medische verslagen zijn enkel en alleen bedoeld voor informatieve doelstelling aan medisch geschoolden. Ga nooit zelf aan het dokteren maar neem altijd contact op met de huisarts of behandelend specialist. Download eventueel de tekst die u aanspreekt om mee te nemen naar uw arts of specialist.

COSSkids aanvaard geen enkele verantwoordelijkheid wanneer mensen deze waarschuwingen in de wind slaan.

November 2018
MOGEN WE ONS EVEN VOORSTELLEN
 
naar boven
COSSkids is onderdeel van Coalition of Silicone Survivors - Boulder Collorado USA
 
 
MAY WE INTRODUCE OURSELVES
COSSkids or the "Coalition of Silicone
Survivors" 2nd generation, is a small pure
Dutch group of woman which, as a result of
experience with silicone implants more as 30
years ago began to see, that their health
problems could well be come from the silicone
breast implants in their bodies. After that
assumption we have sought contact with people
with similar complaints.

There were at the time of emergence of
COSSkids only few, through interest groups
throughout Europe and the United States, that
where screeming to the world that something
was badly wrong with their health after they
received silicone-filled breast implants to
replacement or augmentation/beautification of
their own breasts. The answer that these women
by their doctors often got was: "it's between the
ears". A few respectful and irresponsible
approach that actually turned out not to be far
from the truth, having regard to the  clog effect
of silicone in the brain, organs and veins. (see
the study by Dr. Kappel)

Because we had not only encountered the
problem of "silicone women" but also saw the
effects on our children who were born under the
breast implants of the mother, we could not find
ourselve in the interests of groups in the
Netherlands that first wanted to solve the
problem of the women. We therefore looked to
the USA and locks us in to a more progressive
vision of COSS Colorado USA that what the
2nd generation victims concerned. It is
therefore, in our opinion, that both problems are
linked with one another. Unfortunately the
founder of COSS USA, Linda Roth, in early
2000 died from the consequences of her own
silicone implants.

What do we hope to achieve?

Of course, intelligent women can decide the
best for themselves if they want to take the risk
of getting sick by "silicone breast implants".
However, we find it necessary to establish fair
and truthful information, so that they be able to
make the right choice. A important choice for
their life and health, but also for the future of
their offspring may be extremely important.

What we pursue, in particularity is that there wil
be a ban to girls and women, regardless of age,
to implant silicone prosthesis before family
formation should be complete. So that their
children have a fair chance to a healthy and
successful life.

There should also be targeted independent
scientific research to be conducted into the
effects of silicone and the additives used in the
human organism and how they mutate, in order
to intervene in the protein properties.

Also nice would it be, that doctors take an
objective and positive approach concerning the
complaints of woman and child, as their
patients, who have been in contact with these
chemical pollutions. The so-called "review" of
the already existing research material, often
fraudulent results are based, is not sufficient.
But it is precisely that this, in our countries, is
the Foundation on which admission and use of
silicone implants is based.

Doctors have a duty of care for the patient,
even when they can harm themselves or
colleagues with it.

Ethics is a fundamental principle
of the medical training, treat
your patients to these ethics!.

On the website of COSSkids of the
Netherlands are on different pages medical
records, that might call the suggestion to
conjure independent treatments. 
PLEASE NOTE!!!
These medical reports are solely for
informational purpose to medical-skilled.
Never go to doctoring yourselves but
please always check with the doctor or
specialist. Download the text that appeals to
you to take to your doctor or specialist.
COSSkids accepted no responsibility when
people disregard these warnings.