Untitled Page
COSS
kids Nederland

Coalition of Silicone Survivors
Onder belangstelling zijn inspanningen verricht op het bepalen van de mate waarin siliconen gel borstimplantaten aan het risico kunnen bijdragen van de ontwikkeling van autoimmuun ziekten. Er is ook een vergelijkbaar belang bij het bepalen van de omvang waarop siliconen de natuurlijke geschiedenis van een gevestigde auto-immune ziekte kan wijzigen. Onlangs is er bezorgdheid gerezen over de mogelijkheid dat kinderen van vrouwen met siliconen borstimplantaten  misschien op de een of andere manier nadelig worden beïnvloed via trans-borstklieren of trans-placenta levering van siliconen tijdens borstvoeding of zwangerschap.  Hierin worden twee kinderen van moeders met siliconen borstimplantaten beschreven, beide vrouwelijk, in de leeftijd van ongeveer 3 en 9 jaar, beiden hadden reeds lang bestaande onverklaarbare myalgias die niet pasten in de huidige klinische criteria voor juveniele artritis. Beide bleken positieve antinuclear antilichamen te hebben. Bovendien, het 9-jarige meisje een aanzienlijk hoge titer van antilichamen tegen gedenatureerde menselijke type II collageen bleek te hebben; inderdaad, haar titer was zes standaarddeviaties boven het gemiddelde van de normale controlewaarden. Beide bleken positieve antinucleare antilichamen te hebben. Er zijn talrijke eerdere studies die een negatief effect van metaalsporen, chemicaliën en sommige medicijnen op de morfologische en neurologische ontwikkeling van kinderen melden die blootgesteld zijn in de baarmoeder. Er bestaat minder informatie over de potentiële giftigheid ervaren door een pasgeborene via borstvoeding, hoewel voorbeelden van toxische transmissie zijn gemeld. In West-Europa, in tegenstelling tot de Verenigde Staten, worden vrouwen met siliconen borstimplantaten geadviseerd niet aan de borst te voeden. Verder onderzoek moet de bezorgdheid wegnemen, in het bijzonder bij vrouwen met siliconen borst implantaten met bewijs van lekkage of scheuren, zij onthouden zich beter van borstvoeding totdat verdere antwoorden worden gegenereerd.
COSSkids is onderdeel van Coalition of Silicone Survivors - Boulder Collorado USA
November 2018
naar boven
 
Autoantilichamen en klinische reumatische klachten bij twee kinderen van vrouwen met siliconen borstimplantaten
Teuber S.S.a,b - Gerswin M. E. a
a Universety of California, Davis Devision of Reumatology, Allergy and Clinical Immunology;
b Veterans Administration Nothern California Systems of Clinics, Peasant Hill, Calif., USA

Correspondence to: Suzanne S. Teuber, MD, Division of Reumatology, Allergy and Clinical Immunology, TB 192,
UC Davis School of Medicine, Davis, CA 95616 (USA)

Abstract


International Archives of
Allergie and Immunology
The original report  in English under the Dutch article.
Autoantibodies and Clinical Rheumatic Complaints in Two Children of Women
with Silicone Gel Breast Implants
Abstract
Considerable interest and efforts are directed at determining the extent to which silicone gel breast
implants may contribute to the risk of developing autoimmune disease. There is also comparable interest
in determining the extent to which silicone may alter the natural history of an established autoimmune
disease. Recently, there has been concern over the possibility that children of women with silicone breast
implants might somehow be adversely affected because of either trans-mammary or trans-placental
delivery of silicone during either breast feeding or pregnancy. Herein, we describe two children of mothers
with silicone breast implants, both female, aged approximately 3 and 9 years, both of whom had long-
standing myalgias that were unexplained and did not fit current clinical criteria for juvenile arthritis. Both
were found to have positive antinuclear antibodies. Additionally, the 9-year-old girl was found to have a
significantly high titer of antibodies against denatured human type II collagen; indeed, her titer was six
standard deviations above the mean for normal controls. There have been numerous previous studies
which have documented an adverse impact of trace metals, chemicals and some medications on the
morphologic and neurologic development of children exposed in utero. Much less information exists on
potential toxicity experienced by a neonate through breast feeding, although examples of toxic
transmission have been reported. In Western Europe, but not the United States, women with silicone breast
implants are advised not to breast feed. Further research should address these concerns and, in particular,
women with silicone breast implants, with evidence of leakage or rupture, should refrain from breast
feeding until further data are obtained.