Untitled Page
COSS
kids Nederland

Coalition of Silicone Survivors
Safety of breast implants under review in South Korea after silicone gel found in breast milk

PUBLISHED
JAN 13, 2017, 9:38 PM SGT


SEOUL (KOREA HERALD/ASIA NEWS NETWORK) -
South Korea said on Friday (Jan 13) that it will re-investigate the safety of breast implant products, after a woman who received breast augmentation claimed to have found in her breast milk what appears to be silicone gel. According to the Ministry of Food and Drug safety, the woman who received breast enlargement surgery in 2011 had the implant removed after she found that her breastmilk contained a thick, transparent gel-like substance.

She had by then breastfed her infant baby for nearly three months. Her son went through a medical examination and no health problems were found. The doctor who removed the implant found that the silicone gel bag had ruptured. "We will specifically investigate the case to figure out if implant materials such as silicone fillers are safe to use," said the ministry's researcher Yim Cheon Il. The ministry said it was the first reported case in South Korea of a rupture of breast implants leading to the infusion of silicone in a mother's breastmilk.

"If there is a serious safety problem found in breast implants, the ministry will take due measures and may cancel the authorisation of certain implant products," the researcher  added. According to the ministry's data, a total of 3,600 consumer complaints were reported on the side effects of breast augmentation over the past four years, of which 66 per cent were about the rupture of breast implants. It is commonly believed among doctors and implant product manufacturers that breast augmentation does not affect breastmilk if the breast prostheses are correctly installed.

Breast augmentation is a surgical procedure to increase the size, shape or fullness of a woman's breasts. The surgeon places silicone, saline or alternative breast implants under the chest muscles or breast tissue. Doctors mostly recommend using silicone implants since they have a natural form, similar to natural breasts. But since breast implants do not last permanently, they may affect the milk produced for breastfeeding, some doctors say. "Silicone-filled implants may rupture without symptoms," said Dr Koo Bon Sang, who runs a plastic surgery clinic in Apgujeong.

"(Those who received surgery should know that) all breast implants eventually rupture for sure. The possibility of the rupture of silicone-filled implants dramatically rises each year, from 0.5 per cent two years after the surgery to 15 per cent 10 years after the surgery, increasing the risk of disturbing mother's mammary glands and milk ducts," Dr Koo added. In the United States, the Food and Drug Administration recommends performing MRI screenings of implants after three years to detect any silent rupture.

The related breast implant manufacturing company declined to reveal the list of components in its silicone breast implant, citing commercial confidentiality. But industry insiders said that heavy metal content, such as platinum, nickel and chromium, are often included in the manufacture of breast implants, which may pose a threat to the safety of implant materials and its effects on breastmilk. The ministry said the amount of such components is usually too small to cause health problems, but vowed to re-check the safety of such content.Veiligheid van borstimplantaten onderzocht in Zuid-Korea na siliconengel gevonden in moedermelk

PUBLISHED JAN 13, 2017

SEOUL (KOREA HERALD/ASIA NEWS NETWORK)

Zuid-Korea meldde op vrijdag 13 jan. dat zij de veiligheid van borst implantaten, opnieuw zullen onderzoeken nadat een vrouw die een borstvergroting had ontvangen beweerde iets wat op siliconen-gel leek te hebben gevonden in haar moedermelk. Volgens het ministerie van Voedselvoorziening en Medicijnen veiligheid had de vrouw die een uitbreidende borstoperatie ontving in 2011 het implantaat laten verwijderen nadat ze een dikke transparante gel-achtige substantie in haar moedermelk ontdekte.

Ze had haar baby bijna drie maanden aan de borst gevoed, haar zoontje ging door een medisch onderzoek en bij hem werden geen gezondheidsproblemen gevonden. De arts die de verwijdering van het implantaat bij de moeder deed ontdekte dat de siliconen gel zak gescheurd was. "We zullen de zaak specifiek onderzoeken om erachter te komen of implantaat materiaal zoals siliconen fillers veilig zijn te gebruiken," zei de ministerie onderzoeker Yim Cheon Il.

Het ministerie verklaard dat dit het eerste gerapporteerde geval in Zuid-Korea is van breuk van borstimplantaten die heeft geleid tot de infusie van siliconen in moedermelk. "Als er een ernstig veiligheidsprobleem wordt gevonden in borstimplantaten, zal het ministerie terdege toezien op de toelating van bepaalde implantaat producten en deze toelating eventueel annuleren" voegde de onderzoeker toe. Volgens gegevens van het ministerie, werden in de afgelopen vier jaar een totaal van 3.600 consumenten klachten gemeld op bijwerkingen van een borstvergroting, waarvan 66 procent over breuk van borstimplantaten.

Het wordt onder artsen en implantaat productfabrikanten algemeen aangenomen dat borstvergroting geen invloed heeft op moedermelk als borstprothesen correct zijn geplaatst. Een borstvergroting is een operatieve ingreep met het doel het verhogen van de grootte, de vorm of de volheid van de borsten van een vrouw. De chirurg plaatst de silicone, zoute of alternatieve borst implantaten onder meer onder de spieren van de borst of het borstweefsel. Artsen raden meestal siliconen implantaten aan omdat ze een natuurlijke vorm geven, vergelijkbaar met natuurlijke borsten. Maar aangezien borstimplantaten niet levenlang meegaan, kunnen zij  de melk voor borstvoeding beïnvloeden, zeggen sommige artsen.

"Siliconen gevulde implantaten kunnen scheuren zonder symptomen," zei Dr Koo Bon Sang, van een plastisch chirurgische kliniek in Apgujeong. "Diegene die de chirurgie ondergaat moet weten dat alle borstimplantaten, met zekerheid, uiteindelijk scheuren. De mogelijkheid van breuk van silicone gevulde implantaten stijgt elk jaar dramatisch, van 0,5 procent na twee jaar na de operatie tot 15 procent tien jaar na de operatie, waardoor het risico van verstoorde borstklieren en melkkanalen toeneemt,"volgens Dr Koo.

De Food and Drug Administration in de Verenigde Staten raadt het uitvoeren van MRI onderzoek van implantaten aan na drie jaar om eventuele stille breuken te ontdekken. Het betrokken borstimplantaten productiebedrijf weigerde de lijst van onderdelen gebruikt bij de productie van siliconen borstimplantaat te onthullen, daarbij verwijzend naar commerciële vertrouwelijkheid.
Maar insiders uit deze industrie melden dat zware metalen, zoals platina, nikkel en chroom, vaak een vast onderdeel zijn van de vervaardiging van borst implantaten, deze kunnen een bedreiging vormen voor de veiligheid voor de gezondheid en de gevolgen ervan voor de moedermelk. Het ministerie nam aan dat de som van dergelijke componenten meestal te klein is om tot gezondheidsproblemen te leiden, maar heeft gezworen om opnieuw de veiligheid van een dergelijke inhoud te controleren.
COSSkids is onderdeel van Coalition of Silicone Survivors - Boulder Collorado USA
November 2018
naar boven
 
Zie de
Nederlandse vertaling onder het orginele
Engelse artikel.