Untitled Page
COSS
kids Nederland

Coalition of Silicone Survivors
Affidavit of Douglas R. Shanklin
Concerning 2nd Generation
from The Toxic Discovery Network

Our Publication "The Toxic Journal"

June 28th,1999

Veel vrouwen zijn zich gaan realiseren dat hun kinderen, na ontvangst van siliconen implantaten door
de moeders, die kinderen mogelijk in gevaar hebben gebracht. Omdat ze niet op de hoogte waren
van deze mogelijkheid is er van schuld vooraf of een slecht gevoel hierover geen sprake, alleen de
vastberadenheid om te ontdekken wat de status van hun eigen jonge kinderen is en te proberen bij te
dragen hieruit lessen te trekken, ten behoeve van alle getroffen kinderen. Deze kinderen kunnen
worden geëvalueerd door betrouwbare laboratoriumtests net als bij de vrouwen zelf, als basis voor de
toekomstige alsmede huidige gezondheidstoestand. Het volgende is een beëdigde verklaring voor
de hoorzitting van het Dow Corning faillissement in Michigan. Het vat de situatie samen op een
compacte wijze:


"De toekomstige gezondheid van kinderen die geboren zijn nadat hun moeder siliconen implantaten
hebben ontvangen blijft onduidelijk en lastig. Het is nu vijf jaar geleden sinds het eerste verslag in de
medische literatuur over deze voorwaarde verschijnt [Levine, J.J. en Ilowite:Scleroderma-achtige
slokdarm  ziekte bij kinderen die borstvoeding kregen door moeders met siliconen
borstimplantaten. J. Amer.Med.Assoc. 271:213-216, 1994]. Nieuw bewijs suggereert dat
transplacentale passage van chemische afbraakproducten meer waarschijnlijk de belangrijkste route
van overgevoeligheid is, het beïnvloed het onrijpe systeem van de foetus [Smalley, D.L., J.J. Levine,
D.R. Shanklin, M.F. Hall en M.V. Stevens: lymfocyt reactie op silica onder nakomelingen van
siliconen borst implantaat ontvangers. Immunobiol. 196: 567-574, 1996/97] begrijpt men uit
observatie een potentieel voor secundaire immuun re-stimulatie door moedermelk die organosilicon
stoffen bevatten [Annelin, R.B.: Trace analyse of organosilicon, in menselijke urine en melk. Dow
Corning toxicologie departement File 3135-1, 29 mei 1980] "Levine en zijn directe collega's hebben
andere studies over deze nieuwe medische aandoening gepubliceerd [Levine, J.J. en Ilowite:
sclerodermie-achtige esophageal ziekte bij kinderen die borstvoeding krijgen door moeders met
siliconen borstimplantaten. Klinisch onderzoek 41:320A, 1993; Levine, J.J., en Ilowite, M.J. Pettei
en H.Tachtman: verhoogd urine No3 + No2 en neopterine uitscheiding in kinderen borst gevoed
door moeders met siliconen borstimplantaten: bewijs voor macrophage activering. J.Rheumatol.
23:1083-1087, 1996; Levine, J.J., H. Trachtman, D.M. Gold, M.J. Petell: Oesofageale dysmotility
bij kinderen die borstvoeding krijgen door moeders met siliconen borstimplantaten. Diges.Dis.Sci.
41:1600-1603, 1996].

"De recente studie van auto-immune is een poging de aspecten van dit probleem bloot te leggen.
Levine en anderen hadden een voorlopig document gepubliceerd dat onduidelijk was [Levine, Lin
J.J.,H.C., M. Rowley, A.Cook, S.S. Teuber en Ilowite: Autoantibody expressie in kinderen van
moeders met siliconen borstimplantaten niet aangeduid. Kindergeneeskunde-97:243-245, 1995]
maar Teuber en Gershwin hebben een duidelijk en positief verslag gepubliceerd [Teuber, S.S. en
M.E. Gershwin: autoantilichamen en klinische reumatische klachten bij twee kinderen van vrouwen
met siliconen gel borstimplantaten. Int. Arch.A lle. Immunol. 103:105-108, 1994] die overeenkomt
met het bewijs dat wij vonden.

"De kliniek van de Universiteit van Tennessee Vakgroep Obstetrie en Gynaecologie opgericht in
februari 1996 volgt individuen met medische problemen waarvan de historie een relatie voorsteld met
geïmplanteerde siliconen implantaten. Mijn collega's en ik schreven een verslag (beschikbaar als een
eerste ontwerp) over sclerodermie gevonden in kinderen waarvan moeders siliconen implantaten
ontvingen rond de leeftijd van 20 jaar (twee verwanten); deze twee familie groepen hebben drie
voorbeelden van pediatrische sclerodermie, een vanaf de geboorte, nu ernstig ziek. [Shanklin, D.R.
en D.L. Smalley, sclerodermie bij kinderen van vrouwen met prenatale siliconen implantaten. J.
Invest.Med. 47:107A, 1999]. Wij hebben het verslag herzien omdat we een paar weken later, na onze
presentatie op de zuidelijke Society voor pediatrisch onderzoek in New Orleans, februari 1999 een
extra geval in de kliniek hadden. We hebben nu veel tests voor autoantilichamen op kinderen en
moeders die, door een zeer gevoelige methode, die de fundamentele boodschap van Teuber en
Gershwin bevestigen. Deze kinderen hebben veel van de markers voor de auto-immuunziekte lupus
zowel als sclerodermie. Het meest recente geval van atypische juveniele reumatoïde artritis is op de
leeftijd van 11 jaar en heeft niet langer kunnen deelnemen aan de lessen lichamelijke oefening op
school.
"Veertien jaar van intensieve werkzaamheden op dit gebied, plus drie jaren van het persoonlijk zien
van meer dan 200 patiënten, en herziening van de medische dossiers, diagnostische tests en
weefsel dia's, en praten met 800 andere personen niet geregistreerd in de kliniek, hebben mij
overtuigd zonder enige twijfel van de realiteit van een nieuwe medische aandoening genaamd
siliconosis door Bornestein [Borenstein, D.: Siliconosis: een spectrum van ziekten.
Sem.Arthr.Rheumat.24: leveranc. 1:1-7, 1994]. Dit is in uitgebreide informatie in een grotere krant
gepubliceerd in December 1998 [Shanklin, D.R. en D.L. Smalley: de Immunopathologie van
siliconosis: geschiedenis, klinische presentatie en relatie tot silicose, en de chemie van silicium en
siliconen. IMMUNOL.RES. 18 / 3:124-173, 1998].

"De gevolgen van siliconen en stoffen die vreemd zijn aan biologische systemen, ze zijn subtiel maar
alom tegenwoordig. Siliconen beroepen zich op zowel aangeboren als ook de adaptieve ontstekings-
en immuun-systemen, ze breken eiwitten af en stimuleren het cellulaire immuun geheugen en
antilichamen productie. We hebben een verslag in voorbereiding waarin, o.a. dat siliconen de
genezing van de chirurgische wonden sterk vertragen door het proces van innesteling. We zijn
momenteel bezig met enkele duizenden Western bloed tests (voor autoantibody peptides) waaruit
moet blijken wat er voortvloeit uit blootstelling aan siliconen en die een mix zijn van peptiden
gevonden in lupus, sclerodermie en sicca syndromen, plus verscheidene potentieel uniek voor
siliconosis [Zie voor een klein, representatief voorbeeld: Smalley, D.L., R.M. Dreiman, M.F. Hall
en D.R.Shanklin: Western blot bands en clusters in siliconosis. FASEB J. 13:A1131, 1999] k.NT.

Naar mijn mening krijgen sommige slecht geïnformeerde personen het idee dat alle relevante
aspecten al bekend zijn over deze onderwerpen, maar dit niet zo is. Uitgebreide wetenschap wordt
opgebouwd door kleine stapjes in een algemeen kader. Nogmaals, naar mijn mening, zouden we
verder zijn indien toen de gegevens over Annellin(supra) beschikbaar waren geweest dan zou dat
werk al gedaan zijn en niet pas 13 jaar later in 1993 en alleen als gevolg van de release van Dow
Corning’s documenten voor het algemene publiek. Tot de punten van toekomstige onderzoek
behoren directe chemische intoxificaties en van kleine hoeveelheden oligomere siloxanen als afbraak
producten van siliconen implantaten. Een ander kenmerk voor toekomstig onderzoek is of het tweede
generatie effect enkel op gehele immunologie berust of ook een element van de chemische toxiciteit
bevat. Door de basiskennis van Immunopathologie, echter, kan men met enige zekerheid voorspellen
dat kinderen via het immuunsysteem in utero veroorzaakte en overgevoeligheid aan siloxanen,
hebben vaak ernstige mogelijk fatale reacties op elk intern gebruik van siliconen, inclusief de Port-A-
Cath (voor chemo therapie) of Med-I-Port siliconen katheters gebruikt voor lange termijn intraveneuze
vloeistof toediening. Jonge meisjes met siliconen overgevoeligheid verkregen  in de baarmoeder, die
later zouden moeten kiezen voor quasi-permanente sterilisatie met behulp van op de markt zijnde
hulpmiddelen voor dat doel, zoals de Falope Ring en de Filshe Clip, zouden zich bewust moeten zijn
van de risico’s aangezien die beide siliconen bevatten. We hebben al reactie’s bij personen met
siliconen blootstelling waargenomen door dergelijke implantaten. Veel cosmetica bevatten
absorbeerbare siliconen. Voor het testen de huid gebruiken we een bekende test (Lipzone) t.b.v.
gevoeligheid voor siliconen.

"Naar mijn mening, is het volledige spectrum van de tweede generatie giftigheid niet eerder bekend
dan wanneer veel van deze kinderen van middelbare leeftijd zijn of tot wanneer andere auto-immune
processen klinisch waarneembaar worden.  Wij hebben vragen ontvangen betreffende 3e generatie
effecten maar hebben nog geen 3e generatie kinderen met potentieel onderzocht. Tot nu toe hebben
we slechts twee bloedmonsters voor cellulaire immuun geheugen van 3e generatie kinderen
onderzocht. Beide toonden geen afwijkingen, maar in het licht van de prevalentie van positieve tests
in 2e generatie gevallen, heeft deze kleine steekproef geen enkele betekenis. Alle meningen in deze
beëdigde verklaring zijn gemaakt om een redelijke mate van mediale zekerheid te verkrijgen afgeleid
van het uitgebreide onderzoek van patiënten en de medische en algemene wetenschappelijke
literatuur. Ik verklaar dat de beschrijvende samenvattingen van de literatuur die in dit verslag
genoemd zijn nauwkeurig en tot mijn beste kennis en bekwaamheid behoren.

Douglas R. Shanklin, M.D. 
Professor of Pathology and of Obstetrics and Gynecology,
University of Tennessee USA                    

Many women have come to recognize that having children after receiving silicone based implants may put
those children at risk. Since they were not informed on this beforehand no guilt or bad feeling should follow,
only a resolve to find out the status of their own kids and to try to contribute to learning more, on behalf of all
such children. They can be assessed by appropriate laboratory tests just as the women themselves, as a
baseline for the future as well as current health status.
The following is an affidavit for the Dow Corning Bankruptcy hearing in Michigan. It summaries the situation
in a compact manner:
"The future health of children born after their mothers received silicone devices remains unclear and
troublesome. It is now five years since the initial report in the medical literature on this condition [Levine, J.J.
and N.T. Ilowite:Scleroderma-like esophageal disease in children breast-fed by mothers with silicone breast
implants. J. Amer.Med.Assoc. 271:213-216, 1994]. Newer evidence suggests that transplacental passage of
chemical breakdown products is more likely the primary route of sensitization, affecting the immature
system of the fetus [Smalley, D.L., J.J. Levine, D.R. Shanklin, M.F. Hall and M.V. Stevens: Lymphocyte
response to silica among offspring of silicone breast implant recipients. Immunobiol. 196: 567-574, 1996/97]
from which observation one understands a potential for secondary immune re stimulation by breast milk
containing organosilicon substances [Annelin, R.B.: Trace analysis oforganosilicon in human urine and milk.
Dow Corning Toxicology Department File3135-1, May 29, 1980] "Levine and his more immediate co-
workers have published other studies on this new medical condition [Levine, J.J. and N.T. Ilowite:
Scleroderma-like esophageal disease in children breast-fed by mothers with silicone breast implants.
Clinical Research 41:320A, 1993; Levine, J.J., N.T. Ilowite, M.J. Pettei and H.Tachtman: Increased urinary
No3+No2 and neopterin excretion in children breast fed by mothers with silicone breast implants: evidence
for macrophage activation. J.Rheumatol. 23:1083-1087, 1996; Levine, J.J., H. Trachtman, D.M. Gold, M.J.
Petell: Esophageal dysmotility in children breast-fed by mothers with silicone breast implants.
Diges.Dis.Sci. 41:1600-1603, 1996].

"The study of autoimmune aspects of this problem is a recent endeavor. Levine and others published a
preliminary paper which was unrevealing [Levine, J.J.,H.C. Lin, M. Rowley, A.Cook, S.S. Teuber and N.T.
Ilowite: Lack of autoantibody expression in children born to mothers with silicone breast implants.Pediatrics
97:243-245, 1995] but Teuber and Gershwin published a clear and positive report [Teuber, S.S. and M.E.
Gershwin: Autoantibodies and clinical rheumatic complaints in two children of women with silicone gel
breast implants.Int.Arch.Alle.Immunol. 103:105-108, 1994] which is consistent with evidence we are
obtaining.

"The University of Tennessee Department of Obstetrics and Gynecology established a clinic in February
1996 to follow individuals with medical problems whose histories suggested a relationship with implanted
silicone devices. My colleagues and I are writing a paper (available as a first draft) on scleroderma in found
children whose mothers received silicone devices around age 20 years (two kindred's); these two family
groups have three examples of pediatric scleroderma, one from birth, now gravely ill [Shanklin, D.R. and
D.L. Smalley, Scleroderma in children of women with antenatal silicone devices. J. Invest.Med. 47:107A,
1999]. We are revising the paper because we had an additional case in the clinic a few weeks ago, after our
presentation at the Southern Society for Pediatric Research in New Orleans, February 1999. We now have
many tests for autoantibodies on children and mothers which confirm, by a very sensitive test method, the
basic message of Teuber and Gershwin. These children have many of the autoimmune markers for lupus
and for scleroderma. The most recent case also has atypical juvenile rheumatoid arthritis at age 11 years
and is no longer able to participate in physical education classes in school.

"Fourteen years of intensive work in this field, three plus years of seeing personally over 200 patients, and
reviewing the medical records, diagnostic tests and tissue slides, and talking with 800 other individuals not
registered in the clinic, have convinced me beyond any doubt of the reality of a new medical condition
named siliconosis by Bornestein [Borenstein, D.: Siliconosis: a spectrum of disease.
Sem.Arthr.Rheumat.24: Supp. 1:1-7, 1994]. This is reviewed in extensive detail in a major paper published
in December 1998 [Shanklin, D.R. and D.L. Smalley: The immunopathology of siliconosis: history,clinical
presentation, and relation to silicosis, and the chemistry of silicon and silicone. IMMUNOL.RES. 18/3:124-
173, 1998].

"The effects of silicones, substances alien to biological systems, are subtle but pervasive. Silicones invoke
both the innate and the adaptive inflammatory and immune systems, degrade proteins, and stimulate
cellular immune memory and antibody production. We have a paper in press which, among other
details,shows that silicones greatly delay the healing of the surgical wound necessary to the implantation
process. We are currently working with several thousand Western blot tests (for autoantibody peptides)
which show those resulting from silicone exposure are a mixture of peptides found in lupus, scleroderma,
and sicca syndromes, plus several potentially unique to siliconosis [For a small,representative sample, see:
Smalley, D.L., R.M. Dreiman, M.F. Hall, and D.R.Shanklin: Western blot bands and clusters in siliconosis.
FASEB J. 13:A1131,1999].

"In my opinion, one gets a feeling that some poorly informed persons believe that all relevant aspects are
already known on these subjects but this is no so.Comprehensive science is built by small steps within a
more general framework. Again, in my opinion, we would be further along if the information in Annellin(supra)
had been available when that work was done and no 13 years later and only as a result of the release of
Dow Corning documents to the general public in 1993. Among the points for future investigation are direct
chemical toxicities of small amounts of oligomeric siloxanes as break down products of silicone devices.
Another feature for future research is whether the second generation effect is wholly immunological or also
has some element of chemical toxicity. From a basic knowledge of immunopathology, however, one can
predict with some assurance that children sensitized immunologically in utero to siloxanes will have often
severe, potentially fatal reactions to any subsequent internal use of a silicone device, including but not
limited to Port-A-Cath or Med-I-Port silicone catheters used for long term intravenous fluid administration.
Young girls with in utero sensitization would be at risk should they choose later to have quasi-permanent
sterilization using any one of several devices on the market for that purpose, such as the Falope Ring and
the Filshe Clip, both of which contain silicone. In fact, we have already observed a complete silicone
reaction in individuals with their silicone exposure limited to such devices. Many cosmetics contain
absorbable silicones. We use a well known one for skin testing for sensitivity to silicone (Lipzone)
[unpublished observations].

"In my opinion, the full spectrum of second generation toxicity may not be known until many of these
children reach middle age when other autoimmune processes become clinically noteworthy. We have
received reports concerning but have not yet examined any children with potential third generation effects.
So far we have examined only two blood samples for cellular immune memory from third generation
children . Both showed none but in light of the prevalence of positive tests in second generation cases, this
small sample has no meaning either way. "All opinions expressed in this affidavit are made to a reasonable
degree of medial certainty derived from extensive study of patients and the medical and general scientific
literature. I certify that the descriptive summaries of the literature herein cited are accurate to my best
knowledge and ability.


Douglas R. Shanklin, M.D.  Professor of Pathology and of Obstetrics and Gynecology,
University of Tennessee                     
COSSkids is onderdeel van Coalition of Silicone Survivors - Boulder Collorado USA
November 2018
naar boven
 
COSSkids NEDERLAND
naar boven
Orginele tekst
naar boven
The original text in English.