Untitled Page
COSS
kids Nederland

Coalition of Silicone Survivors
NU.nl

'Zeldzame vorm van kanker geconstateerd bij vrouwen
met borstimplantaten'

24 maart 2017

De afgelopen jaren is bij verschillende vrouwen met borstimplantaten een zeldzame vorm van kanker vastgesteld. In
de Verenigde Staten worden negen sterfgevallen geassocieerd met ALCL, een vorm van non-Hodgkin-lymfoom.

In België kregen vier vrouwen de afgelopen jaren de zeldzame vorm van kanker, aldus het Belgische Federaal
Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (FAGG).
"De gegevens waarover we beschikken, suggereren dat de kans op deze kanker groter is bij vrouwen met een
implantaat", zegt FAGG-woordvoerster Ann Eeckhout in Het Nieuwsblad. Waarom dat zo is, is nog niet duidelijk.
Volgens het FAGG blijft de kans om de zeldzame kanker te krijgen ook na een borstvergroting klein en is het niet nodig
implantaten preventief te laten verwijderen. Ook komt er geen verbod op bepaalde types of merken. Fatale gevallen zijn
nog niet bekend in België.
Negen sterfgevallen
In de Verenigde Staten worden negen sterfgevallen in verband gebracht met de zeldzame kankersoort. Bij de Food and
Drug Administration (FDA) waren op 1 februari 359 gevallen gemeld van ALCL als mogelijk gevolg van implantaten,
schrijft CNN.

De kanker tast cellen in het immuunsysteem aan en bevindt zich meestal in het littekenweefsel rond een implantaat.
"Op basis van alle informatie die we tot nu toe hebben, kan worden gesuggereerd dat vrouwen met implantaten een
zeer laag, maar verhoogd risico hebben op het ontwikkelen van ALCL", aldus de FDA.

In 2011 wees de FDA voor het eerst op de mogelijkheid van een klein risico op het ontwikkelen van ALCL na het krijgen
van implantaten. Sindsdien zijn veel gegevens verzameld over de mogelijke link tussen implantaten en ALCL.
Ruwe implantaten
Zo lijkt het probleem zich vaker voor te doen bij ruwe implantaten dan bij gladde exemplaren. Van de 231 gemelde
gevallen bij het FDA die informatie bevatten over het type implantaat ging het in 203 gevallen om ruwe exemplaren.
In de Verenigde Staten hebben zo'n tien tot elf miljoen vrouwen borstimplantaten volgens de American Society of
Plastic Surgeons en de Plastic Surgeon Foundation. Minder dan tien patiënten worden jaarlijks gediagnosticeerd met
ALCL die mogelijk het gevolg is van een implantaat.
In veel gevallen waarbij een lymfoom ontstond was het genoeg om het implantaat en het littekenweefsel eromheen te
verwijderen. Sommige vrouwen hebben chemotherapie en bestraling nodig.
Volgens de FDA moeten dokters rekening houden met de mogelijkheid dat een lymfoom nog lange tijd na een operatie
voor borstimplantaten ontstaat. Als vrouwen nergens last van hebben, is er volgens de FDA echter geen reden om ze
te laten verwijderen.
Door: NU.nl
COSSkids is onderdeel van Coalition of Silicone Survivors - Boulder Collorado USA
November 2018
naar boven
 
COSSkids NEDERLAND
English translation
' Rare type of cancer found in women with breast implants '
2017 March 24

The past few years at various women with breast implants a rare form of cancer is diagnosed. In the United States are
nine deaths associated with ALCL, a form of non-Hodgkin’s s lymphoma.
In Belgium had four women in recent years, the rare form of cancer, according to the Belgian Federal Agency for
medicines and health products (FAMHP).

"The data we have, suggest that the risk of this cancer is greater in women with an implant," said FAGG-spokeswoman
Ann Eeckhout in the news journal “Het Nieuwsblad”. Why that is, is not yet clear.
According to the FAGG remains the chance to get the rare cancer after breast augmentation also small and it is not
necessary to remove implants preventive. Also there will be no prohibition on certain types or brands. Fatal cases are
not yet known in Belgium.

Nine deaths

In the United States are nine deaths associated with the rare type of cancer. At the Food and Drug Administration (FDA)
on 1 February were 359 reported cases of ALCL as possible result of implants, writes CNN.
The cancer affects cells in the immune system, and is usually located in the scar tissue around an implant. "Based on
all the information we have so far, it can be suggested that women with implants have a very low, but increased risk of
developing ALCL," according to the FDA.

In 2011 the FDA for the first time warned  on the possibility of a small risk of developing ALCL after getting implants.
Since then, many data has collected about the possible link between implants and ALCL.

Rough implants

So it seems the problem is more common at rough implants than at smooth copies. Of the 231 cases reported to the
FDA that contain information about the type of implant went in 203 cases to rough copies.
In the United States have such a ten to eleven million women breast implants according to the American Society of
Plastic Surgeons and the Plastic Surgeon Foundation. Less than ten patients a year are diagnosed with ALCL that may
be the result of an implant.

In many cases where a lymphoma develloped  it was enough to remove the implant and the scar tissue surrounding it.
Some women needed chemotherapy and radiation.
According to the FDA, doctors should consider the possibility that a lymphoma still for a long time after surgery for
breast implants arise. If women have not, however, according to the FDA, there is no reason to make them remove.
English translation below.