Untitled Page
COSS
kids Nederland

Coalition of Silicone Survivors
AFP  Grotere kans op kankersoort ALCL door siliconen borstimplantaten

Vrouwen met siliconen borstimplantaten hebben een grotere kans op de zeldzame kankersoort ALCL. Dat blijkt uit een Nederlands onderzoek. De laatste jaren is een grote stijging te zien van het aantal gevallen in Nederland.
Nederlandse pathologen en plastisch chirurgen hebben voor het eerst in kaart gebracht hoe vaak ALCL voorkomt bij deze vrouwen. Ook waren er nog niet eerder harde cijfers bekend over het risico op het ontstaan van deze vorm van lymfeklierkanker.
"De belangrijkste stap die we hebben kunnen maken, is dat we van schattingen en relatieve risico's naar absolute risico's zijn gegaan. Dat doen we nu als eerste in de wereld", zegt Daphne de Jong, patholoog aan het VU Medisch Centrum.

Over de risico's was nog weinig bekend

Nederland kan als enige land ter wereld het risico op deze kankersoort berekenen omdat alleen hier alle pathologieverslagen in een landelijke databank worden opgeslagen. Er zijn hier 200.000 vrouwen met siliconen borstprotheses, blijkt uit het onderzoek. Dat is 3,3 procent van de Nederlandse vrouwen tussen de 20 en 70 jaar.
Alma Klaver is een van die vrouwen. In 2007 werd bij haar borstkanker geconstateerd, waardoor haar borsten verwijderd moesten worden. Een jaar later kreeg ze een borstreconstructie met siliconen borstimplantaten. Over de risico's was nog weinig bekend.
Ik wilde liever een gezond lijf dan borsten, maar ik wist niet van dit risico.
Alma Klaver, voormalig kankerpatiënt

Maar vorig jaar kreeg ze voor de tweede keer kanker. ALCL werd geconstateerd, gerelateerd aan haar borstprotheses. "Ik was in shock. En ik was heel boos, op alles en iedereen. Ook op mezelf. Ik wilde liever een gezond lijf dan borsten, maar ik wist niet van dit risico."

Een ophoping van kwaadaardige cellen

De vorm van kanker is een reactie op het vreemde materiaal van de prothese. Een afweerreactie is op zich normaal, zegt René van der Hulst, plastisch chirurg en een van de onderzoekers. "Het wordt een soort litteken. Dat is te vergelijken met het hebben van een splinter in je lichaam."

Hij vervolgt: "Maar heel soms ontstaat er een abnormale reactie om de prothese heen, en krijg je een 'lymfoom': een ophoping van specifieke cellen van je lymfekliersysteem. Die zijn te bestempelen als kwaadaardig."

De onderzoekers stelden vast dat dit is gebeurd bij 32 patiënten tussen 1990 en 2017, gemiddeld twee gevallen per jaar. Maar bijzonder genoeg stijgt het aantal. "In 2017 hebben we 11 patiënten geïdentificeerd", zegt patholoog De Jong. "En dat is verontrustend."
ALCL is een vorm van kanker van het immuunsysteem, ook wel lymfeklierkanker genoemd. Het ontstaat in de witte bloedcellen.

De kans op het krijgen van deze vorm van kanker wordt groter naarmate vrouwen ouder worden, omdat het lichaam dan langer is blootgesteld aan de siliconen borstprothesen. Bij vrouwen van 50 jaar is de kans op deze kankersoort 1 op 35.000. Bij 70-jarige vrouwen is dit 1 op 12.000. Bij 75 jaar is dit 1 op 7.000.
Hoe de siliconen borstprothesen de kanker veroorzaken is nog niet bekend.
Dankzij de nieuwe cijfers zijn plastisch chirurgen nu beter in staat om de risico's te bespreken.

De risico's zijn volgens De Jong relatief in vergelijking met bijvoorbeeld borstkanker, dat veel vaker voorkomt. "Gelukkig gaat het overgrote deel van de patiënten niet dood aan deze vorm van kanker. Je wil geen kanker hebben, absoluut niet, en elke kanker is er een te veel, maar deze vorm van kanker is over het algemeen goed te behandelen."
De wetenschappers hebben vanaf het begin de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd betrokken bij hun onderzoek. Volgens de inspectie is de kankersoort ALCL te zeldzaam om alle borstimplantaten van de markt te halen. Daarnaast is er nog te weinig bekend om gericht bepaalde implantaten te verbieden. Daarvoor is eerst meer onderzoek nodig.
Alma Klaver is na het verwijderen van de implantaten weer schoon verklaard. Wel heeft het veel impact op haar gehad. Ze heeft een therapeut in de arm genomen. "De kanker is teruggekomen, ik heb het nu twee keer gehad. Dat gaat je niet in de koude kleren zitten."


Greater chance of cancer kind of ALCL by silicone breast implants

Women with silicone breast implants have a greater chance of the rare cancer kind of ALCL. This is shown by a Dutch research. In recent years, to see a large increase in the number of cases in the Netherlands. Dutch pathologists and plastic surgeons have for the first time charted how often ALCL occurs in these women. Also there were previously no hard numbers  known about the risk of this form of lymph node cancer. "The most important step that we have been able to make, is that we from estimations and relative risks to absolute risks have gone. We do now as first in the world, "said Daphne de Jong, pathologist at the VU University Medical Center from Amsterdam.


About the risks was still little known

As the only country in the world the Netherlands can calculate the risk for this cancer kind because only here all pathology reports are stored in a national database. There are here about 200,000 women with silicone breast prostheses, it is clear from the research. That is 3.3 percent of the Dutch women between 20 and 70 years. Alma Klaver is one of those women. In 2007 she whas diagnosed for breast cancer, making her breasts had to be removed. A year later she got a breast reconstruction by silicone breast implants. About the risks was still little known.


I wanted a healthy body rather than breasts, but I did not know of this risk. Alma clover, former cancer patient

But last year they found cancer for the second time at her. ALCL was found, related to its breast prostheses. "I was in shock. And I was very angry, on everything and everyone. Also on myself. I wanted a healthy body rather than breasts, but I did not know of this risk. "

A build up of malignant cells

The type of cancer is a response to the strange material of the prosthesis. A defense reaction in itself is normal, says René van der Hulst, plastic surgeon and one of the researchers. "It is a type of scar. That is like having a invader in your body. "

He continues, "But very occasionally there is an abnormal reaction to the prosthesis, and you get a ' Lymphoma ': an accumulation of specific cells of your lymph node system. That can be described as malicious. "
The researchers found that this has happened at 32 patients between 1990 and 2017, an average of two cases per year. But particular enough increases the number. "We have identified 11 patients In 2017," said pathologist Daniel. "And that's disturbing." ALCL is a cancer of the immune system, also called lymph node cancer. It arises in the white blood cells.

The chance of getting this type of cancer is increasing as women grow older, because the body is  than longer exposed to the silicone breast prostheses. In women of 50 years, the risk of this cancer type is 1 on 35,000. At 70-year-old women this is 1 in 12,000. At 75 years, this 1 in 7,000. How the silicone breast prostheses cause the cancer is not yet known. Thanks to the new figures plastic surgeons are now better able to discuss the risks.

The risks are, according to ms. Dr. De Jong, compared to, for example, breast cancer, which is much more common. "Luckily, the vast majority of patients do not have to pass away to this type of cancer. You don't want to have cancer, absolutely not, and every cancer is one too many, but this type of cancer is generally good to deal with. " The scientists have from the beginning the Inspection Health Care and Youth involved in their research. According to the inspection is the kind of cancer ALCL to rare to take all breast implants from the market. In addition, also there is still too little known to target and ban certain implants. This requires first more research time is needed. Alma clover is declared clean again after removing the implants. However, it did had much impact on her. She has a therapist. "The cancer has come back, I have had it twice now. That takes cold clothes. "
COSSkids is onderdeel van Coalition of Silicone Survivors - Boulder Collorado USA
November 2018
naar boven
 
COSSkids NEDERLAND