Untitled Page
COSS
kids Nederland

Coalition of Silicone Survivors
Maart 2021
naar boven
 
KINDEREN door SILICONEN BESCHADIGD
COSSkids is onderdeel van Coalition of Silicone
Survivors - Boulder Collorado USA
 
 
Platina                             Platinum
Onderzoekers hebben hoge concentraties van
platina gevonden bij vrouwen die siliconen
borstimplantaten hebben en bij de kinderen
die ze daarna borstvoeding hebben gegeven.
Platinum is een zwaar metaal dat is terug
gevonden in het beenmerg wat bloed moet
aanmaken. Hoewel dit bericht komt uit 2004,
en de bewuste implantaten verbeterd zijn, zijn
er nog steeds vrouwen met implantaten die
soortgelijke klachten ondervinden.

EN DAN HEBBEN WE HET OVER KLACHTEN ALS:
Chronische  vermoeidheid
Hersen mist, ofwel moeite met concentreren en
geheugenverlies
Spierpijn en zwakheid en pijn
Haaruitval, droge huid en haar
Vroegtijdig verouderen
Gewichtsproblemen
Ontstekingen
Slechte slaap en insomnia
Schildklieraandoeningen
Bijnieruitputting
Hormoon onbalans
Laag libido
Wonden die slecht genezen
Moeilijk slikken en zuurbranden
Duizelig
Spijsvertering die moeizaam gaat
Koorts, nachtzweten
Langdurige bacteriële en virale infecties
Candida en andere schimmelinfecties
Huiduitslag
Tinnitus
Plotselinge voedingsallergieën
Hoofdpijn
Hartkloppingen
Pijn in schouders, heupen, ruggenwervel en
handen en voeten
Gezwollen lymfeknopen in de hals, onderarm
en borstgebied
Plotseling uitgedroogd zijn
Vaak moeten plassen
Tintelingen in armen en benen
Koude handen en voeten
Kortademig zijn
Pijn en brandend gevoel rond het implantaat
Depressie en paniekaanvallen
Lekke darm syndroom
Symptomen van fybromyalgie
Symptomen van Lyme, reuma, raynaud,

Mocht je implantaten hebben van vóór 2004
dan is het verstandig deze na te laten kijken.
Het RIVM heeft fabrikanten een brief gestuurd
(naar aanleiding van een programma zorg.nu
wat is uitgezonden in november 2016) met de
vraag openheid te geven over de inhoudt van
de implantaten.

WAT GA JE NU DOEN?
Als je overweegt borstimplantaten te nemen
dan moedig ik je aan om je eigen onderzoek te
doen. Stel veel vragen aan zorgverleners en
maak een weloverwogen beslissing. En wees
niet bang om geen reconstructie te
heroverwegen. Uit een studie gedaan in 2014
bleek dat 44% van de vrouwen na een
borstamputatie juist niet koos voor een
reconstructie. De voordelen zijn; sneller herstel
na de operatie, geen verlies in spierfunctie na
een flap operatie, beweeglijker zijn, geen
kapselvorming rond een nieuw implantaat.
Het maakt niet uit welk pad je kiest, maar zorg
ervoor dat je geen blootstelling aan giftige
stoffen hebt. Je hebt je immuunsysteem hard
nodig.  En het helen van emotionele wonden
en balans vinden tussen lichaam, geest en ziel is
de bottom line voor een goede gezondheid.
 
Researchers have found high levels of platinum
in women who have silicone breast implants
and in the children who breastfed them
afterward. Platinum is a heavy metal that is
found in the bone marrow to produce blood.
Although this report is from 2004, and the
implants in question have improved, there are
still women with implants who experience
similar complaints.
AND THEN WE TALK ABOUT COMPLAINTS
SUCH AS:
Chronic fatigue
Brain fog, or difficulty concentrating and memory
loss
Muscle aches and weakness and pain
Hair loss, dry skin and hair
Aging
prematurely
Weight problems
Inflammation
Poor sleep and insomnia
Thyroid disorders Adrenal exhaustion
Hormone imbalance
Low libido
Wounds that heal
difficult swallowing and heartburn
Dizzy
Indigestion with difficulty
Fever, night sweats
Prolonged bacterial and viral infections
Candida and other fungal infections
Rash
Tinnitus
Sudden food
allergies Headache
Palpitations
Pain in shoulders, hips, spine, and hands and feet
Swollen lymph nodes in the neck, forearm and chest
area
Suddenly dehydrated
Frequent urination
Tingling in arms and legs
Cold hands and feet
Shortness of breath
Pain and burning around the implant
Depression and panic attacks
Leaky bowel syndrome
Symptoms of fibromyalgia
Symptoms of Lyme, rheumatism, raynaud,

    If you have implants from before 2004, it is wise to
have them checked. The Dutch RIVM (same as the
FDA for the Netherlands) has sent manufacturers a
letter (in response to a program zorg.nu that was
broadcast in November 2016) asking them to be
open about the contents of the implants. We don't
know of any awnser.
WHAT ARE YOU GOING TO DO NOW?
If you are considering getting breast implants, I
encourage you to do your own research. Ask
healthcare providers lots of questions and make an
informed decision. And don't be afraid not to
rethink a reconstruction. A study done in 2014
showed that 44% of women did not opt ​​for
reconstruction after a mastectomy. The advantages
are; faster recovery after surgery, no loss of muscle
function after flap surgery, more mobility, no
capsular contracture around a new implant. If you
want to know more about how women went on
without reconstruction, take a look at this page.
It doesn't matter which path you choose, just make
sure you don't have exposure to toxins. You badly
need your immune system. And healing emotional
wounds and balancing body, mind, and spirit is the
bottom line for good health.

Francine van Broekhoven is Medische thermograaf bij De Groene Zuster en Auteur van het Handboek
Borstgezondheid en Thermografie maar ook Vice President van de IAMT (International association of medical thermographers.
Francine van Broekhoven