Untitled Page
COSS
kids Nederland

Coalition of Silicone Survivors
Maart 2021
naar boven
 
KINDEREN door SILICONEN BESCHADIGD
COSSkids is onderdeel van Coalition of Silicone
Survivors - Boulder Collorado USA
 
 
Detoxen na                      Detoxes after
Explantatie                      Explantation
HYPERLINK "http://www.mbog.nl/"HYPERLINK "http://anttt.nl/"HYPERLINK "http://vitans.nl/"De explantatie is stap 1 in je proces weer gezond te
worden. Zoek daarbij hulp van een goede therapeut,
of een arts voor functionele geneeskunde.
Misschien iemand die de hormoonfactor training
heeft gedaan.
De volgende stap na het verwijderen van de
implantaten is het ondersteunen van je lichaam met
gezonde voeding. Organisch, niet gemanipuleerde
voeding, weinig fruit, (citroenen, limoenen,
kokosnoot, groene Granny Smith-appels en bessen
zijn nu het beste) en veel soorten groenten (50%
rauw 50% gaar). Voedng wat verder organisch /
scharrelvrij / gras gevoederd is. Vlees en eieren zijn
okay. Voeg veel gezonde vetten en oliën toe, zoals
biologische / rauwe, avocado, verse lijnzaadolie en
veel schone vis en/of  krillolie. Drink zes tot acht
glazen gezuiverd, gemineraliseerd water. Vermijd
alle suikers / zoetstoffen, zuivel en gluten uit je
dieet omdat die ontsteking verhogend zijn. Vermijdt
alle bewerkte voedingsmiddelen. Dus alles met een
label erop, alles in een blikje, alles in een doos,
vermijdt alle chemicaliën, vermijdt alle snoepjes,
cakejes, gebakjes, vermijdt cafeïne, chocolade,
alcohol, gist en voedsel met azijn. Gebruik een
natuurlijk zout vol verschillende mineralen uit een
schone bron. Gebruik appelazijn. Dit schone dieet
zal de belangrijkste factor zijn in hoe je je dagelijks
voelt en hoe snel je lichaam ontgift. Schoon eten
geeft je lichaam de extra energie die het nodig heeft
om het zware werk van ontgiften te doen. Er zijn
diverse diëten die schimmel en toxines verwijderen
uit t lichaam. Bespreek dit met je therapeut. Kijk
waar voor jou het belangrijkste punt ligt. Een
HYPERLINK "http://www.preventiefmedischcentrum.nl/contact"oligoscan kan bepalen in hoeverre je lichaam is
belast met zware metalen.
Veel vrouwen die toxiciteit hebben van
borstimplantaten hebben:  spijsvertering en
darmproblemen, mogelijk van een lekkende darm,
darmdysbiose, IBS, Crohn, ontstekingen, schimmels
en parasieten.

Sommige vrouwen ontwikkelen allergieën als gevolg
van lekkende darm en verliezen het vermogen om
zuivel, gluten en andere ontstekingsbevorderende
of allergene voedingsmiddelen te verteren. Alle
ontstekingsbevorderende en allergische
voedingsmiddelen moeten volledig uit het dieet
worden verwijderd om de ontsteking in de darmen
te verminderen.
Wanneer ontstekingen aanwezig zijn remt het de
ontgifting. Als je darmproblemen hebt, helpt een
dieet met enkelvoudige voeding zoals hierboven
beschreven en het verwijderen van ontstekings- en
allergene voedingsmiddelen zoals zuivel en gluten.
Een goed protocol om de darmen te helen en voor
een goede darmflora te zorgen kan op zich al een
hele zoektocht zijn. Probiotica die worden gevonden
in gefermenteerd voedsel zoals yoghurt en
gekweekte groenten zijn erg belangrijk voor het
genezen / herstellen van een gezonde darmflora en
-functie. Een goede probiotica uit een supplement is
een goede keuze. Koop geen zuurkool uit de
supermarkt omdat het azijn bevat dat geen
traditionele cultuur is. Als je zuurkool koopt, koop
het dan in een reformwinkel met traditioneel
gekweekte groenten. Het is gemakkelijk en
goedkoop om thuis je eigen gekweekte groenten te
maken die veel grotere hoeveelheden probiotica
leveren dan supplementen.
Het wil wel eens gebeuren dat een implantaat bruin
gespikkeld uit het lichaam komt. Dit is schimmel.
Deze bacteriële schimmel / schimmel,
mycobacteriën, virale en parasitaire infecties
moeten worden geëlimineerd voor een volledig
herstel. Soms kunnen deze infecties via
verschillende tests worden opgespoord, maar niet
altijd. Bacteriële infecties worden behandeld met
antibiotica. Schimmels moeten worden behandeld
met schimmels die protocollen verwijderen door
artsen die goed op de hoogte zijn van schimmels,
zoals artsen in HYPERLINK "http://drkorbee.nl/"functionele geneeskunde. Vaak kan
een kuur van HYPERLINK "https://www.clarknederland.nl/shop/parasietenkuur-parasite-cleanse/16/18/36/"Hulda Clark veel uitkomst bieden.
Overweeg om een hormoon test te laten doen. Bv
een schildklier of cortisol level test. Belangrijk bij
het herstel van de hormoonbalans iemand te zoeken
die je echt kan helpen de HYPERLINK "https://www.dehormoonfactor.nl/"hormonen weer terug in
balans te krijgen.
Kom in beweging. In het begin zijn wandelen, yoga
en zwemmen geweldige oefeningen voor het helen
van je lichaam en bij te komen van de gifstoffen van
je borstimplantaten. Werk geleidelijk aan tot snel
wandelen en zelfs joggen om je bloedsomloop en
lymfe goed te laten bewegen. Ga naar buiten voor
frisse lucht en zoek de zon als die even schijnt en
maak elke dag contact met de natuur. Ga indien
mogelijk elke dag op de grond / gras / strand zitten
of liggen om ontstekingen in je lichaam te
elimineren door middel van aarding.
Sauna en zoutbaden. Heb je een infraroodsauna?
Neem deze dan twee tot drie keer per week. Een
infrarood hoogtezon kan de doorbloeding van de
huid al goed stimuleren en zorgen voor een detox.
Dus die is ook goed. Het is bekend dat toxines en
zware metalen door de huid worden geëlimineerd
door te zweten en microben in het lichaam te
doden. Neem ook een paar Epsom-zoutbaden (ook
wel bekend als bitterzout) per week voor
magnesiumaanvulling en ontgifting.
Het neemt tijd om je weer gezond te voelen. Je zult
merken dat het proces van ontgifting de ontsteking
in het lichaam en het gevoel van ziekte verhoogt.
Het rondwaren van giftige chemicaliën, bio-toxines
en zware metalen door je lichaam en organen
veroorzaakt ontstekingen en detox-symptomen
(hoofdpijn, hersen-mist, emotioneel instabiel zijn,
pijnlijke ruggengraat, pijnlijke gewrichten, malaise
gevoel, vermoeidheid, spijsverteringsstoornissen)
en een toename van je specifieke symptomen,
daarom is belangrijk langzaam aan te doen en de tijd
te nemen voor de ontgifting. Blijf zorgen voor goede
voeding en indien mogelijk wat oefeningen.
Ontgifting van borstimplantaten is vaak niet alleen
maar een opwaartse spiraal, maar eerder een op en
neergaand proces dat gewoonlijk een tot twee jaar
duurt. Na explantatie zul je merken dat bepaalde
symptomen verdwijnen en je zult je een paar
maanden beter voelen, maar binnen een paar
maanden na een explantatie begint je lichaam met
het zware werk van het ontgiften van opgeslagen
chemicaliën en zware metalen uit je cellen en je
symptomen zullen toenemen.
Houdt vol!! Na enkele maanden op en neer gaan in
malaise en beroerd en beter voelen verdwijnen de
symptomen geleidelijk. De meeste vrouwen voelen
zich aanzienlijk beter binnen ongeveer een tot twee
jaar. Als je na maanden of jaren niet verbetert, moet
je naar andere bronnen van toxiciteit zoeken.
Misschien heb je een bacteriële of schimmelinfectie
die bio-toxines creëert. Misschien heb je een
kwikvergiftiging van je amalgaam. Misschien heb je
wortelkanaalbehandelingen gehad die bacteriën
produceren die ziektes in je lichaam veroorzaken.
Misschien heb je parasieten. Blijf zoeken naar
giftigheid en blijf werken aan eliminatie en
ontgifting.
 
Explantation is step 1 in your process of becoming
healthy again. Seek the help of a good therapist, a
doctor for functional medicine. Maybe someone
who has done hormone factor training.
The next step after implant removal is to support
your body with healthy nutrition. Organic, non-
manipulated food, low in fruit, (lemons, limes,
coconut, green Granny Smith apples and berries are
best now) and many types of vegetables (50% raw,
50% cooked). Feed what is otherwise organic / free-
range / grass fed. Meat and eggs are okay. Add lots
of healthy fats and oils such as organic / raw,
avocado, fresh flaxseed oil and lots of clean fish and
/ or krill oil. Drink six to eight glasses of purified,
mineralized water. Avoid all sugars / sweeteners,
dairy and gluten from your diet because they
increase inflammation. Avoid all processed foods. So
anything with a label on it, all in a can, all in a box,
avoiding all chemicals, avoiding all candies, cakes,
pastries, avoid caffeine, chocolate, alcohol, yeast
and foods with vinegar. Use a natural salt full of
various minerals from a clean source. Use apple
cider vinegar. This clean diet will be the most
important factor in how you feel on a daily basis and
how quickly your body detoxifies. Clean eating gives
your body the extra energy it needs to do the hard
work of detoxing. There are several diets that
remove fungus and toxins from the body. Discuss
this with your therapist. Find out where the most
important point lies for you. An oligoscan can
determine to what extent your body is loaded with
heavy metals.
Many women who have toxicity from breast
implants have digestive and intestinal problems,
possibly from leaky gut, intestinal dysbiosis, IBS,
Crohn's, inflammation, fungi and parasites.
Some women develop allergies due to leaky gut and
lose the ability to digest dairy, gluten, and other pro-
inflammatory or allergenic foods. All pro-
inflammatory and allergic foods must be completely
eliminated from the diet to reduce inflammation in
the intestines.
When inflammation is present, it slows down
detoxification. If you have intestinal problems, a
simple diet like the one described above and the
removal of inflammatory and allergenic foods such
as dairy and gluten will help. A good protocol to heal
the intestines and ensure a good intestinal flora can
be quite a quest in itself. A good probiotic from a
supplement is a good choice. Do not buy sauerkraut
from the supermarket as it contains vinegar which is
not a traditional culture. If you buy sauerkraut, buy it
at a health food store with traditionally grown
vegetables. It's easy and inexpensive to make your
own grown vegetables at home that provide much
higher amounts of probiotics than supplements. Just
read Rineke Dijkinga's cookbook and you will find
many tips on how to get your body healthy again
with honest nutrients.
It sometimes happens that an implant comes out of
the body speckled brown. This is mold. These
bacterial fungus / fungus, mycobacteria, viral and
parasitic infections must be eliminated for a full
recovery. Sometimes these infections can be
detected through various tests, but not always.
Bacterial infections are treated with antibiotics.
Fungi should be treated with fungus removal
protocols by doctors well versed in fungi, such as
functional medicine doctors. A cure of Hulda Clark
can often be of great help.
Consider getting a hormone test. Eg a thyroid or
cortisol level test. It is important to find someone
who can really help you to get the hormones back
into balance when restoring the hormone balance.
Get moving. In the beginning, walking, yoga and
swimming are great exercises for healing your body
and recovering toxins from your breast implants.
Gradually work up to brisk walking and even jogging
to keep your circulation and lymph moving properly.
Get outside for fresh air and find the sun when it
shines and connect with nature every day. If
possible, sit or lie on the floor / grass / beach every
day to eliminate inflammation in your body through
grounding.
Sauna and salt baths. Do you have an infrared sauna?
Then take it two to three times a week. An infrared
sunlight can already stimulate the blood circulation
in the skin and ensure a detox. So that's good too.
Toxins and heavy metals are known to be eliminated
through the skin by sweating and killing microbes in
the body. Also, take a few Epsom salt baths (also
known as Epsom salts) a week for magnesium
replenishment and detoxification.
    It takes time to feel healthy again. You will find
that the process of detoxification increases
inflammation in the body and the feeling of illness.
Moving toxic chemicals, bio-toxins and heavy metals
through your body and organs causes inflammation
and detox symptoms (headache, brain fog,
emotionally unstable, sore spine, aching joints,
malaise, fatigue, digestive disorders) and an
increase in your specific symptoms, so it is important
to take it slowly and take time for detoxification.
Continue to provide good nutrition and some
exercise if possible. Breast implant detoxification is
often not just an upward spiral, but rather an up and
down process that usually takes one to two years.
After explant, you will find that certain symptoms
disappear and you will feel better for a few months,
but within a few months of an explant, your body
will begin the hard work of detoxifying stored
chemicals and heavy metals from your cells and your
symptoms will increase. Holds on !! After a few
months of going up and down in malaise and feeling
bad and better, the symptoms gradually disappear.
Most women feel significantly better in about one
to two years. If you don't improve after months or
years, you should look for other sources of toxicity.
You may have a bacterial or fungal infection that
creates bio-toxins. but within a few months of an
explant, your body will begin the arduous work of
detoxifying stored chemicals and heavy metals from
your cells and your symptoms will increase. Holds on
!! After a few months of going up and down in
malaise and feeling bad and better, the symptoms
gradually disappear. Most women feel significantly
better in about one to two years. If you don't
improve after months or years, you should look for
other sources of toxicity. You may have a bacterial or
fungal infection that creates bio-toxins. but within a
few months of an explant, your body will begin the
arduous work of detoxifying stored chemicals and
heavy metals from your cells and your symptoms
will increase.
Holds on !! After several months of going up and
down in malaise and feeling bad and better, the
symptoms gradually disappear. Most women feel
significantly better in about one to two years. If you
don't improve after months or years, you should
look for other sources of toxicity. You may have a
bacterial or fungal infection that creates bio-toxins.
If you don't improve after months or years, you
should look for other sources of toxicity. You may
have a bacterial or fungal infection that creates bio-
toxins. If you don't improve after months or years,
you should look for other sources of toxicity. You
may have a bacterial or fungal infection that creates
bio-toxins. You may have mercury poisoning from
your amalgam. You may have had root canal
treatments that produce bacteria that cause disease
in your body. You may have parasites. Keep looking
for toxicity and keep working on elimination and
detoxification.

Francine van Broekhoven is Medische thermograaf bij De Groene Zuster en Auteur van het Handboek
Borstgezondheid en Thermografie maar ook Vice President van de IAMT (International association of medical thermographers.
Francine van Broekhoven