Untitled Page
COSS
kids Nederland

Coalition of Silicone Survivors
Maart 2021
naar boven
 
KINDEREN door SILICONEN BESCHADIGD
COSSkids is onderdeel van Coalition of Silicone
Survivors - Boulder Collorado USA
 
 
Borstimplantaten            Breastimplants
Vrouwen met borstimplantaten hebben meer kans
op lymfeklierkanker. Onderzoek hiernaar is gedaan
door het VUmc, het Antoni van Leeuwenhoek, het
Maastrict UMC en het Medisch Spectrum Twente. Dit
onderzoek is gepubliceerd in het tijdschrift de JAMA
oncology.
MAAR NU IN GEWOON NEDERLANDS:
Borstimplantaten zijn -heel kort door de bocht-
gewoon een chemische soep, gemaakt van siliconen
en zware metalen die als eenmaal in het lichaam
geïmplanteerd zijn, organen en klieren kunnen
besmetten.  Siliconen is een vergif dat vele functies
van het lichaam schaadt, en dus is het een aanslag op
je immuunsysteem.
Probeer een implantaat te zien als een soort splinter
onder je huid. Je lichaam zal het willen afstoten
want het hoort er niet thuis.  Een implantaat is te
groot om door het immuunsysteem opgeruimd te
worden en dus kiest het lichaam ervoor het
implantaat veilig in te kapselen met bindweefsel.
Dit kapsel is wat vrouwen met implantaten vaak
pijnlijke borsten geeft.
En ik begrijp dat voor een vrouw na borstkanker ze
graag haar natuurlijke vormen weer terug krijgt. En
vaak wordt het plaatsen van een implantaat gedaan
in dezelfde operatie als het verwijderen van een
tumor. Je zou met boerenverstand kunnen denken
dat je een verminderde weerstand hebt na de stress
van de borstkanker en de operatie. Waarom niet
even wachten met de reconstructie totdat de
operatie wat weken of maanden achter de rug is?
Het immuunsysteem aangesterkt en vervolgens een
weloverwogen keuze maken voor het implantaat?
Tijdelijk kan een bio prothese helpen met het
verschil in vorm.

BORSTIMPLANTATEN ZIJN EEN INDUSTRIE
GEWORDEN.
Vrouwen over de hele wereld besteden 820 miljoen
Dollar per jaar aan borstvergroting en dit getal blijft
toenemen. 80% van de borstimplantaten is vanwege
cosmetische redenen en de rest gaat om
reconstructies. Maar allemaal hebben ze
gezondheidsrisico’s, zo lijkt het.
Dit is een gevoelig onderwerp, en het is niet mijn
bedoeling om te oordelen. Het gaat mij erom dat
vrouwen met implantaten meer informatie tot zich
nemen. Voordat je kiest voor implantaten, maar ook
als je ze al een tijd hebt. Voor alle vrouwen heeft
het een emotionele impact, of je nu kiest voor de
implantaten vanwege borstkanker of vanwege
cosmetische redenen.
DE RISICO’S MET BORSTIMPLANTATEN
Een implantaat is gemaakt van een sterk siliconen
elastomeer dat is gevuld met een zoutoplossing of
siliconen gel oplossing. Volgens een bekend
Amerikaans hospitaal hebben zowel de
zoutoplossing en siliconengel, die beide worden
gebruikt voor borstreconstructies, een vergelijkbaar
risico:
Pijn
Mogelijk een permanente veranderingen in de tepel
of mogelijkheid op t geven van borstvoeding
Infectie
Littekenweefsel dat de vorm verandert
Lekkage of breuk
Behoefte aan een nieuwe ingreep
Nederlands onderzoek
Op de site van het RIVM zien we dat er onderzoek is
gedaan naar de gezondheidsrisico’s van
borstimplantaten. 976 vrouwen hebben de enquête
ingevuld en daarvan gaven 695 aan
gezondheidsklachten te ervaren nadat ze een of
meerdere keren implantaten hadden laten zetten.
281 vrouwen gaven aan geen klachten te hebben
ervaren.
RESULTATEN VAN HET ONDERZOEK:
Pijn en kapselvorming (stevige bindweefsellaag om
het implantaat) zijn de meest gerapporteerde
klachten in de borst. Chronische vermoeidheid,
gewrichtsklachten en spierklachten zijn de meest
genoemde andere, algemene, klachten. Een deel
van de vrouwen geeft aan dat de klachten ernstig
zijn en een belemmering voor het dagelijks
functioneren. Bij bijna alle vrouwen verbeterden de
klachten in de borst nadat de laatste implantaten
verwijderd waren en bij iets minder dan de helft
verbeterden ook de algemene klachten na
verwijdering. Bij iets minder dan de helft bleven de
algemene klachten hetzelfde, en bij een klein deel
verergerden deze. Sommige vrouwen gaven aan al
klachten te hebben voordat zij borstimplantaten
kregen. Deze klachten werden in de meeste
gevallen als minder ernstig ervaren dan de klachten
die na het krijgen van borstimplantaten ontstonden.
AANBEVELING VERDER ONDERZOEK
Allerlei factoren kunnen van invloed zijn op het
ontstaan van klachten. Daarom is het moeilijk
mogelijke patronen in de klachten te duiden.
Sommige klachten lijken vaker voor te komen bij
vrouwen met bepaalde kenmerken. Vrouwen
met bepaalde chronische ziekten zoals allergieën
rapporteren bijvoorbeeld vaker algemene
klachten. Een van de aanbevelingen in dit rapport
is dit verder te onderzoeken.
FDA OVER IMPLANTATEN

Borstimplantaten zijn niet bedoeld om permanent
te behouden. De FDA rapporteert dat alle
implantaten uiteindelijk zullen scheuren, de
meeste zullen scheuren tussen 11-20 jaar, vooral
als er een voorgeschiedenis van mammografie is
geweest. Onderzoek en evaluatie naar de
implantaten is gewenst om de borsten en de
algemene gezondheid te beschermen.
 
Women with breast implants are more likely to
develop lymph node cancer. Research into this has
been done by VUmc, Antoni van Leeuwenhoek,
Maastrict UMC and Medisch Spectrum Twente. This
research is published in the journal JAMA Oncology.
BUT NOW IN SIMPLE WORDS:
Breast implants are -very short cut- just a chemical
soup, made of silicone and heavy metals that are
once implanted in the body, can infect organs and
glands. Silicone is a poison that harms many
functions of the body, so it is an attack on your
immune system.
Try to think of an implant as a kind of splinter under
your skin. Your body will want to reject it because it
doesn't belong there. An implant is too large for the
immune system to dispose of and so the body
chooses to safely encapsulate the implant with
connective tissue. This hairstyle is what often gives
women with implants sore breasts.
And I understand that for a woman after breast
cancer she would like to get her natural shapes back.
And often implant placement is done in the same
surgery as tumor removal. You might think that you
have a reduced resistance after the stress of breast
cancer and the operation. Why not wait with the
reconstruction until the operation is a few weeks or
months behind? Strengthen the immune system and
then make an informed choice for the implant? A
bioprosthesis can temporarily help with the
difference in shape.
BREAST IMPLANTS HAVE BECOME AN
INDUSTRY.
Women all over the world spend $ 820 million a year
on breast augmentation and this number continues
to increase. 80% of breast implants are for cosmetic
reasons and the rest are reconstructions. But they all
have health risks, it seems.
This is a sensitive topic, and I do not intend to judge.
For me it is about women with implants taking in
more information. Before you choose implants, but
also if you have had them for some time. It has an
emotional impact for all women, whether you
choose the implants for breast cancer or cosmetic
reasons.
THE RISKS WITH BREAST IMPLANTS
An implant is made of a strong silicone elastomer
that is filled with a saline or silicone gel solution.
According to the Mayo Clinic, both the saline
solution and silicone gel, which are both used for
breast reconstruction, have a similar risk:
Pain
Possible permanent changes in the nipple or
possibility of breastfeeding
Infection
Scar tissue that changes its shape
Leakage or rupture
Need for a new one intervention
Dutch investigation
On the RIVM site we see that RIVM has conducted
research into the health risks of breast implants. 976
women completed the questionnaire and 695 of
them indicated that they experienced health
complaints after having had implants fitted one or
more times. 281 women indicated that they had not
experienced any complaints.










RESULTS OF THE INVESTIGATION:
Pain and capsular contracture (firm connective tissue
layer around the implant) are the most commonly
reported complaints in the breast. Chronic fatigue,
joint complaints and muscle complaints are the
other general complaints mentioned most often.
Some of the women indicate that the complaints are
serious and an obstacle to daily functioning. In
almost all women the complaints in the breast
improved after the last implants were removed and
in just under half the general complaints also
improved after removal. In slightly less than half the
general complaints remained the same, and in a
small proportion they worsened. Some women
indicated that they already had complaints before
they received breast implants.
RECOMMENDATION FURTHER INVESTIGATION
All kinds of factors can influence the development
of complaints. That is why it is difficult to identify
possible patterns in the complaints. Some
complaints seem to occur more often in women with
certain characteristics. Women with certain chronic
diseases such as allergies, for example, more often
report general complaints. One of the
recommendations in this report is to investigate this
further.
FDA ABOUT IMPLANTS
Breast implants are not intended to be permanently
preserved. The FDA reports that all implants will
eventually rupture, most will rupture between 11-20
years, especially if there has been a history of
mammography. Examination and evaluation of the
implants is desirable to protect the breasts and
general health.

Wat je denkt dat je krijgt
Wat je werkelijk krijgt
What you think you're getting
What you're actually getting
FDA: Vrouwen met borstimplantaten hebben een hoger risico op bloedkanker, plus 26 andere complicaties. (FDA= Food and drug administration)

12 JANUARI 2018
FDA: Women with breast implants have a higher risk of blood cancer, plus 26 other complications. (FDA, Food and drug administration)

JANUARY 12, 2018
Francine van Broekhoven is Medische thermograaf bij De Groene Zuster en Auteur van het Handboek
Borstgezondheid en Thermografie maar ook Vice President van de IAMT (International association of medical thermographers.
Francine van Broekhoven